Robienie zdjęć w wyższej rozdzielczości (Zdj. wiel. z prz. piks.)

Można tworzyć obrazy o wyższej rozdzielczości niż to jest możliwe w przypadku zwykłego rejestrowania obrazów, nagrywając cztery obrazy lub szesnaście obrazów RAW, a następnie łącząc je na komputerze. Jest to przydatne podczas fotografowania obiektów, takich jak dzieła sztuki lub architektury. Aby połączyć kilka obrazów RAW, potrzebny jest dedykowany program.

Wybierz wcześniej MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Poł. ze smartfonem][WYŁ.].

 1. MENU (Sieć) → [Transfer/Zdalny][Fun. Zdal. sterow. PC][Met.poł.Zdal.ster.PC] → żądane ustawienie.
  • W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia [Fun. Zdal. sterow. PC].
  • W przypadku rejestrowania obrazów w trybie Zdalne sterowanie PC przez połączenie Wi-Fi przesyłanie zarejestrowanych obrazów może zabierać dużo czasu. Zalecane jest ustawienie [Tylko urz. fotograf.] w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] w obszarze [Fun. Zdal. sterow. PC] lub użycie połączenia przewodowego.
 2. MENU (Sieć) → [Transfer/Zdalny][Fun. Zdal. sterow. PC][Zdalne sterow. PC][WŁ.].
 3. Podłącz aparat do komputera zgodnie z ustawieniem [Met.poł.Zdal.ster.PC], a następnie uruchom na komputerze aplikację Imaging Edge Desktop (Remote).
 4. Unieruchom aparat na statywie. Wykonaj polecenie [Zdj. wiel. z prz. piks.] w aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote).
  Aparat zarejestruje wybraną liczbę obrazów RAW przy wybranym interwale. Obrazy zostaną zapisane na komputerze razem z połączonym obrazem.
  • Należy unikać drgań aparatu lub rozmycia obiektu.
  • Cztery obrazy lub szesnaście obrazów RAW zostanie rejestrowanych przy tych samych ustawieniach. Nie można zmieniać ustawień w przerwie między kolejnymi zdjęciami.
  • Nagrywanie można anulować, naciskając środek pokrętła sterowania w przerwie między kolejnymi nagraniami.
  • Jeżeli lampa błyskowa (sprzedawana oddzielnie) nie będzie używana, wybierz w aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote) fotografowanie z najkrótszym interwałem. W przypadku korzystania z lampy błyskowej, ustaw odstęp czasu w zależności od czasu ładowania lampy błyskowej.
  • Jeśli w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] w obszarze [Fun. Zdal. sterow. PC] ustawiono opcję [Tylko urz. fotograf.], zaimportuj zarejestrowane cztery lub szesnaście obrazów RAW do komputera, a następnie połącz je w aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote).
  • Informacje na temat technik korzystania z funkcji [Zdj. wiel. z prz. piks.] można znaleźć w witrynie pomocy technicznej.
   https://www.sony.net/psms/

Wskazówka

 • Można także wykonać procedurę [Zdj. wiel. z prz. piks.] w aparacie bez korzystania z aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote). Wybierz MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Zdj. wiel. z prz. piks.] i ustaw interwał fotografowania oraz liczbę obrazów, a następnie zrób zdjęcia. Można zaimportować zarejestrowane obrazy RAW do komputera i połączyć je w aplikacji Imaging Edge Desktop (Viewer). Jeżeli aplikacja Imaging Edge Desktop (Remote) nie będzie używana do fotografowania, należy użyć pilota bezprzewodowego (sprzedawany oddzielnie) lub funkcji samowyzwalacza, aby uniknąć drgań aparatu i rozmycia obiektu.

Uwaga

 • W przypadku wystąpienia drgań aparatu i rozmycia obiektu, obrazy RAW zarejestrowane za pomocą polecenia [Zdj. wiel. z prz. piks.] mogą nie zostać prawidłowo połączone. Nawet wtedy, gdy obiekt pozostaje nieruchomy, a sąsiednia osoba lub obiekt porusza się, obrazy RAW mogą nie zostać prawidłowo połączone, ponieważ zmienia się oświetlenie obiektu.
 • Obrazy RAW zarejestrowane poleceniem [Zdj. wiel. z prz. piks.] nie mogą być łączone z poziomu aparatu. Do łączenia obrazów należy użyć aplikacji Imaging Edge Desktop (Viewer).
 • W trybie [Zdj. wiel. z prz. piks.] pewne ustawienia są zablokowane w następujący sposób:
  • [Format pliku] w sekcji [Ust. jakości obrazu]: [RAW]
  • [Typ pliku RAW] w pozycji [Ust. jakości obrazu]: [Nieskompresow.]
 • W trybie [Zdj. wiel. z prz. piks.] nie można rejestrować obrazów z użyciem funkcji Bulb.
 • Podczas rejestrowania obrazów w trybie [Zdj. wiel. z prz. piks.] nie można używać optycznej, bezprzewodowej lampy błyskowej.
 • W przypadku ustawionego innego trybu fotografowania niż P/A/S/M, nie można wykonać procedury [Zdj. wiel. z prz. piks.].
 • W przypadku korzystania z adaptera obiektywu interwał fotografowania może być dłuższy.