Używanie pokrętła trybu

Pokrętła trybu można używać do wybierania trybu rejestrowania obrazów w zależności od obiektu i przeznaczenia ujęcia.

 • Obróć pokrętłem trybu trzymając równocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu w środku pokrętła trybu.

Szczegóły dotyczące trybu fotografowania

Tryby na pokrętle trybu są podzielone na tryby fotografowania, tryby filmowania i tryby przywoływania zarejestrowanych ustawień.

Ilustracja przedstawiająca zakres trybów fotografowania, trybów nagrywania filmu i trybów przywoływania zaprogramowanych ustawień na pokrętle trybu

(A)Tryby fotografowania

(B)Tryby filmowania

(C)Tryby przywoływania zarejestrowanych ustawień

Wskazówka

 • Wyświetlane opcje menu różnią się w zależności od ustawienia pokrętła trybu.

(A) Tryby fotografowania

Wybrany tryb określa, w jaki sposób będzie dobierana przysłona (wartość F) i czas otwarcia migawki.

Pokrętło trybu Tryb fotografowania Opis
(Auto) Inteligentna auto Aparat rejestruje obrazy z automatycznym rozpoznawaniem sceny.
P Program Auto Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony). Można ustawić funkcje rejestrowania obrazu, na przykład [ISO].
A Priorytet przysłony Ustawiona wartość przysłony ma najwyższy priorytet, a szybkość migawki jest ustawiana automatycznie. Wybierz to ustawienie, gdy chcesz uzyskać rozmycie tła lub ostrość na całym ekranie.
S Priorytet migawki Ustawiony czas otwarcia migawki ma najwyższy priorytet, a wartość przysłony jest ustawiana automatycznie. Wybierz to ustawienie, gdy chcesz zrobić zdjęcie szybko poruszającego się obiektu bez rozmycia lub gdy chcesz sfotografować rozmytą wodę lub smugi światła.
M Ekspozycji ręcznej Ręczna regulacja wartości przysłony i czasu otwarcia migawki. Można fotografować przy ulubionej ekspozycji.

(B) Tryby filmowania

Pokrętło trybu Tryb fotografowania Opis
(Film) Film Można ustawić tryb ekspozycji w przypadku nagrywania filmów.
S&Q Zwoln. i szyb. tempo Można ustawić tryb ekspozycji w przypadku nagrywania w zwolnionym i szybkim tempie.

Metoda ustawiania ekspozycji w trybach filmowania zależy od ustawienia w pozycji MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Typ kontroli Eksp.].

Gdy w pozycji [Typ kontroli Eksp.] wybrano opcję [Tryb P/A/S/M]:

MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb ekspozycji] lub [Tryb ekspozycji] → Wybierz odpowiedni tryb ekspozycji spośród P/A/S/M.

Gdy w pozycji [Typ kontroli Eksp.] ustawiona jest opcja [Tryb elast. Eksp.]:

Wartość przysłony, czas otwarcia migawki i czułość ISO można przełączać między ustawieniem automatycznym a ręcznym, używając następujących funkcji przypisanych do przycisków ustawień własnych.

 • Wartość przysłony
  [U.prz.Auto/Ręcz.][Pr.Av Auto/Ręcz.]
 • Czas otwarcia migawki
  [U.prz.Auto/Ręcz.][Pr.Tv Auto/Ręcz.]
 • Czułość ISO
  [U.prz.Auto/Ręcz.][Pr.ISO Auto/Ręcz.]
Jeżeli wybierzesz ustawianie ręczne, obróć pokrętło przednie/tylne lub pokrętło sterowania i ustaw żądaną wartość.

(C) Tryby przywoływania zarejestrowanych ustawień

Pokrętło trybu Tryb fotografowania Opis
1 / 2 / 3 Przyw. ust. fotogr. Można przywołać często używane tryby i ustawienia wartości liczbowych, które zostały uprzednio zapamiętane*, po czym przystąpić do rejestrowania obrazów.

* W pozycji [Pam. ust. fotograf.] można zapisać różne ustawienia rejestrowania obrazu, na przykład tryb ekspozycji (P / A / S / M), przysłonę (wartość F) i czas otwarcia migawki.