Ustaw. Anti-flicker

zdjęcie, film

Aby zredukować wpływ migotania przy oświetleniu sztucznym (na przykład fluorescencyjnym lub LED), aparat może zsynchronizować rejestrowanie obrazów z momentami, w których migotanie będzie miało mniejszy wpływ, albo można dokładniej ustawić czas otwarcia migawki niż zwykle.

Funkcja ta zmniejsza różnice w ekspozycji i tonacji kolorów pomiędzy obszarem górnym i dolnym obrazu podczas rejestrowania zdjęć seryjnych przy oświetleniu sztucznym.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Migawka/Ciche][Ustaw. Anti-flicker] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Fot. z Anti-flicker.:
Wykrywanie migotania i redukowanie jego wpływu podczas fotografowania, gdy częstotliwość źródła światła wynosi 100 Hz lub 120 Hz. Migotanie jest wykrywane po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Gdy w pozycji [Fot. z Anti-flicker.] ustawiono opcję [WŁ.], naciśnij przycisk migawki do połowy i zrób zdjęcie po sprawdzeniu, czy jest wyświetlany symbol (ikona migotania).
Zmienna migaw.:
Zmniejszanie widoczności jaśniejszych i ciemniejszych pasm na obrazie przez precyzyjne wyregulowanie czasu otwarcia migawki zgodnie z częstotliwością migotania. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Opcję [Zmienna migaw.] można wybrać tylko wówczas, gdy aparat jest w trybie ekspozycji, umożliwiającym ręczne ustawienie czasu otwarcia migawki (zarówno w przypadku zdjęć, jak i filmów).
Ustaw. zm. mig.:
Ustawianie czasu otwarcia migawki, gdy w pozycji [Zmienna migaw.] ustawiono opcję [WŁ.].
Wybierz czas otwarcia migawki, który zmniejsza wpływ migotania, sprawdzając efekt na monitorze. Im krótszy czas otwarcia migawki, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia różnicy między obrazem wyświetlanym na monitorze a obrazem zarejestrowanym. Sprawdź na zarejestrowanym obrazie, czy wpływ migotania uległ zmniejszeniu.

Wskazówka

 • Gdy w pozycji [Fot. z Anti-flicker.] ustawiono opcję [WŁ.], tonacja kolorów uzyskanego obrazu może różnić się w przypadku rejestrowania tego samego ujęcia przy różnych czasach otwarcia migawki. W takim przypadku wskazane jest rejestrowanie obrazu w trybie [Priorytet migawki] lub [Ekspozycji ręcznej] przy ustalonym czasie otwarcia migawki.
 • Gdy w pozycji [Fot. z Anti-flicker.] ustawiono opcję [WŁ.], istnieje możliwość redukcji migotania podczas rejestrowania obrazów przez naciśnięcie przycisku AF-ON (AF włączony).
 • Gdy w pozycji [Fot. z Anti-flicker.] ustawiono opcję [WŁ.], rejestrowanie z redukcją migotania można wykonać nawet w trybie ręcznego ustawiania ostrości, naciskając przycisk migawki do połowy lub naciskając przycisk AF-ON (AF włączony).
 • Po przypisaniu funkcji [Fot. z Anti-flicker] lub [Wyb. zm. migawki] do wybranego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne], funkcję [Fot. z Anti-flicker.] lub [Zmienna migaw.] można włączać lub wyłączać naciśnięciem tego przycisku.
 • Gdy w pozycji [Zmienna migaw.] ustawiono opcję [WŁ.], mianownik czasu otwarcia migawki jest wyświetlany w formacie dziesiętnym (czas otwarcia migawki wysokiej rozdzielczości).
  Na przykład, gdy czas otwarcia migawki wynosi 1/250 sekundy, wartość będzie wyświetlana jako 250.6. (Liczby mogą się różnić od faktycznych wartości).
 • Na ekranie [Ustaw. zm. mig.] można pokrętłem przednim lub pokrętłem sterowania precyzyjnie ustawić dokładny czas otwarcia migawki, tak jak w poniższym przykładzie.
  250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*
  Można zmienić czas otwarcia migawki wysokiej rozdzielczości na wartość będącą wielokrotnością całkowitą, używając pokrętła przedniego zgodnie z poniższym przykładem.
  125.3 (2 razy) ← 250.6 → 501.3 (1/2 raza)*

  *Liczby mogą różnić się od wartości rzeczywistych.

 • Gdy w pozycji [Zmienna migaw.] ustawiono opcję [WŁ.], czas otwarcia migawki wysokiej rozdzielczości można precyzyjnie ustawić na ekranie gotowości do rejestrowania. Jeżeli chcesz zmieniać czas otwarcia migawki wysokiej rozdzielczości na wartość będącą całkowitą wielokrotnością nawet na ekranie gotowości do rejestrowania, przypisz [Szyb. migaw.(stop.)] do przycisku ustawień własnych lub do ustawienia „Moje pokrętło”.
 • Gdy zmienisz ustawienie [Zmienna migaw.] z opcji [WŁ.] na [WYŁ.], czas otwarcia migawki wysokiej rozdzielczości zostanie przełączony do najbliższej wartości spośród normalnych czasów otwarcia migawki.

Uwaga

 • Po ustawieniu w pozycji [Fot. z Anti-flicker.] opcji [WŁ.] jakość obrazu na żywo ulegnie pogorszeniu.
 • Po ustawieniu w pozycji [Fot. z Anti-flicker.] opcji [WŁ.] zwłoka w zwolnieniu migawki może nieznacznie wzrosnąć. W trybie zdjęć seryjnych szybkość zdjęć seryjnych może ulec zmniejszeniu lub odstęp czasu między poszczególnymi zdjęciami może stać się nieregularny.
 • Gdy w pozycji [Fot. z Anti-flicker.] ustawiono opcję [WŁ.], aparat może nie być w stanie wykryć migotania w zależności od źródła światła i warunków rejestrowania, na przykład w przypadku ciemnego tła. Ponadto nawet jeśli aparat wykryje migotanie, redukcja jego wpływu może być niewystarczająca w przypadku niektórych źródeł światła lub w pewnych sytuacjach rejestrowania obrazu. Wskazane jest wykonanie wcześniej zdjęć próbnych.
 • Ustawienie [Fot. z Anti-flicker.] nie jest dostępne w przypadku rejestrowania w następujących sytuacjach:
  • Rejestrowanie w trybie białej żarówki
  • Tryb filmowania
 • Tonacja kolorów zarejestrowanego ujęcia może zależeć od ustawienia [Fot. z Anti-flicker.].
 • Ustawienie w pozycji [Fot. z Anti-flicker.] opcji [WŁ.] może nie zmniejszyć migotania ekranu z podglądem na żywo podczas zdjęć seryjnych.
 • Gdy w pozycji [Zmienna migaw.] ustawiono opcję [WŁ.], opóźnienie zwolnienia może być dłuższe.
 • Nawet gdy w pozycji [Zmienna migaw.] ustawiono opcję [WŁ.], w przypadku pewnych częstotliwości źródła światła ustawienie odpowiedniego czasu otwarcia migawki i wyeliminowanie wpływu migotania może być niemożliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
  • Ustawienie dłuższego czasu otwarcia migawki
  • Przełączenie innego rodzaju migawki
 • Gdy wciśniesz przycisk migawki do połowy, na chwilę może pojawić się migotanie.
 • Wartości ustawień czasu otwarcia migawki wysokiej rozdzielczości nie można zapamiętać w pozycji [Zarejest. wł. ust. fot.]. W zamian zostanie zastosowana domyślna wartość czasu otwarcia migawki.
 • Gdy w pozycji [Zmienna migaw.] ustawiono opcję [WŁ.], szybkość migawki przy synchronizacji z błyskiem może być ograniczona do czasów dłuższych.