Rejestracja bieżącego obszaru ostrości (Rej. obszaru AF)

zdjęcie

Ramkę ostrości można tymczasowo przesunąć do wcześniej zadanej pozycji przyciskiem ustawień własnych. Funkcja ta jest przydatna do rejestrowania ujęć, w przypadku których ruchy obiekty są przewidywalne, na przykład przy ujęciach sportowych. Dzięki tej funkcji można szybko przełączać obszar ostrości, zależnie od sytuacji.

Sposób rejestracji obszaru ostrości

 1. MENU (Ostrość) → [Obszar ostrości][Rej. obszaru AF][WŁ.].
 2. Ustaw obszar ostrości w wybranym położeniu, po czym przytrzymaj wciśnięty przycisk Fn (Funkcja).

Sposób przywoływania zarejestrowanego obszaru ostrości

 1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] → żądany przycisk, po czym wybierz [Zar. ob. AF przy blok.].
 2. Ustaw w aparacie tryb rejestrowania obrazów, przytrzymaj wciśnięty przycisk, do którego przypisano funkcję [Zar. ob. AF przy blok.], po czym naciśnij przycisk migawki, aby zarejestrować obrazy.

Wskazówka

 • Gdy ramka ostrości została zarejestrowana przy użyciu polecenia [Rej. obszaru AF], zarejestrowana ramka ostrości miga na monitorze.
 • Po przypisaniu funkcji [Przeł. zarej. obsz. AF] do przycisku ustawień własnych, z zarejestrowanej ramki ostrości można korzystać bez naciśnięcia i przytrzymania tego przycisku.
 • Jeśli do przycisku ustawień własnych przypisana jest funkcja [Zar. obsz. AF+AF wł.], wówczas naciśnięcie tego przycisku spowoduje automatyczne ustawianie ostrości z użyciem zarejestrowanej ramki ostrości.

Uwaga

 • Obszaru ostrości nie można zarejestrować w następujących sytuacjach:
  • Gdy wykonywana jest operacja [Ostr. dotykiem]
  • W przypadku korzystania z funkcji zoomu cyfrowego
  • Gdy wykonywana jest operacja [Śl.ur. przez dot.]
  • W trakcie ustawiania ostrości
  • W przypadku blokady ostrości
 • Nie można przypisać [Zar. ob. AF przy blok.] do [Przycisk w lewo], [Przycisk w prawo] lub [Dolny przycisk].
 • Zarejestrowanego obszaru ostrości nie można przywołać w następujących sytuacjach:
  • Pokrętło trybu ustawione jest na (Tryb auto), (Film) lub (Zwoln. i szyb. tempo)
 • Gdy w pozycji [Rej. obszaru AF] jest ustawiona opcja [WŁ.], w pozycji [Blokada elem. steruj.] na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.].