Wybieranie obszaru ostrości (Obszar ostrości)

zdjęcie, film

Ustawianie typu ramki ostrości podczas rejestrowania z automatyczną regulacją ostrości. Wybierz tryb zgodnie z obiektem.

 1. MENU (Ostrość) → [Obszar ostrości][Obszar ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Szeroki:
Automatyczne ustawianie ostrości na obiekcie, który zajmuje cały ekran. Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w trybie fotografowania, wokół obszaru z ustawioną ostrością wyświetlana jest zielona ramka.

Strefa:
Wybierz strefę na monitorze, w której ma być ustawiona ostrość, a opisywany produkt automatycznie dobierze obszar ostrości.

Stały środek:
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie na środku obrazu. Należy używać razem z funkcją blokady ostrości, aby utworzyć pożądaną kompozycję.

Punktowy: S/Punktowy: M/Punktowy: L:
Pozwala przesunąć ramkę ostrości do wybranego punktu na ekranie i ustawić ostrość bardzo małego obiektu w wąskim obszarze.

Rozszerz punkt.:
Jeżeli aparat nie może ustawić ostrości w wybranym punkcie, w drugiej kolejności przy ustawianiu ostrości wykorzystywane są punkty ostrości wokół [Punktowy].

Śledzenie:
To ustawienie jest dostępne tylko przy trybie ostrości ustawionym na [Ciągły AF].Przy wciśniętym do połowy przycisku migawki opisywany produkt będzie śledził obiekt w obrębie wybranego obszaru autofokusu. Ustaw kursor w pozycji [Śledzenie] na ekranie ustawień [Obszar ostrości], a następnie wybierz właściwy początkowy obszar śledzenia korzystając ze stron lewo/prawo pokrętła sterowania. Obszar początkowy śledzenia można również przesunąć do wybranego punktu, wyznaczając obszar jako [Śledzenie: Strefa], [Śledzenie: Punktowy S]/[Śledzenie: Punktowy M]/[Śledzenie: Punktowy L] lub [Śledzenie: Rozszerz punktowy].


Wskazówka

 • Przy ustawieniach domyślnych funkcja [Obszar ostrości] jest przypisana do przycisku C2.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach w pozycji [Obszar ostrości] na stałe ustawiona jest opcja [Szeroki]:
  • [Inteligentna auto]
 • Obszar ostrości może nie zostać podświetlony podczas wykonywania zdjęć seryjnych lub w przypadku naciśnięcia przycisku migawki od razu do oporu.
 • Po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub (Zwoln. i szyb. tempo) albo podczas filmowania, opcji [Śledzenie] nie można wybrać w pozycji [Obszar ostrości].


Przykładowe sposoby wyświetlania ramki ostrości

Ramka ostrości różni się w następujący sposób.


W przypadku ustawiania ostrości na większym obszarze

Przykład ramki ostrości w przypadku ustawiania ostrości na większym obszarze

W przypadku ustawiania ostrości na mniejszym obszarze

Przykład ramki ostrości w przypadku ustawiania ostrości na mniejszym obszarze

 • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] jest ustawiona opcja [Szeroki] lub [Strefa], ramka ostrości może być przełączana między opcją „W przypadku ustawiania ostrości na większym obszarze” i „W przypadku ustawiania ostrości na mniejszym obszarze” w zależności od obiektu i sytuacji.
 • Przy zamocowanym obiektywie z bagnetem A i adapterze obiektywu (LA-EA3 lub LA-EA5) (sprzedawany oddzielnie) może zostać wyświetlona ramka ostrości jak „W przypadku ustawiania ostrości na mniejszym obszarze”.

W przypadku ostrości uzyskiwanej automatycznie w oparciu o cały zakres monitora

Przykład ramki ostrości w przypadku ostrości uzyskiwanej automatycznie w oparciu o całe pole widzenia ekranu

 • W przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny, ustawienie [Obszar ostrości] jest nieaktywne, a ramka ostrości jest wyświetlana linią przerywaną. Funkcja automatycznej ostrości działa głównie w obszarze środkowym i jego okolicach.


Przesuwanie obszaru ostrości

 • Można przesunąć obszar ostrości, korzystając z przycisku wielofunkcyjnego, gdy w pozycji [Obszar ostrości]ustawiono następujące parametry:
  • [Strefa]
  • [Punktowy: S]/[Punktowy: M]/[Punktowy: L]
  • [Rozszerz punkt.]
  • [Śledzenie: Strefa]
  • [Śledzenie: Punktowy S]/[Śledzenie: Punktowy M]/[Śledzenie: Punktowy L]
  • [Śledzenie: Rozszerz punktowy]
  Po uprzednim przypisaniu funkcji [Standard. obsz. ostr.] do środkowej części przycisku wielofunkcyjnego, ramkę ostrości można przesunąć z powrotem na śledzony obiekt lub do środka monitora, naciskając środkową część przycisku wielofunkcyjnego.

Wskazówka

 • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono [Punktowy] lub [Rozszerz punkt.], ramkę ostrości można przesunąć na większą odległość po naciśnięciu przycisku wielofunkcyjnego, ustawiając w pozycji [Wiel.ruch.ram.AF] opcję [Duży].
 • Ramkę ostrości można szybko przesunąć dotykając jej i przeciągając na monitorze. Wcześniej ustaw w pozycji [Obsługa dotykowa] opcję [WŁ.], a w pozycji [Fun. dot. podczas fot.] – opcję [Ostr. dotykiem].


Chwilowe śledzenie obiektu (Śledzenie włączone)

Można tymczasowo zmienić ustawienie w pozycji [Obszar ostrości] na [Śledzenie], naciskając i przytrzymując przycisk ustawień własnych, do którego wcześniej została przypisana funkcja [Śledzenie włączone]. Ustawienie [Obszar ostrości] przed włączeniem opcji [Śledzenie włączone] zostanie przełączone na odpowiadające mu ustawienie [Śledzenie].

Na przykład:

[Obszar ostrości] przed włączeniem opcji [Śledzenie włączone] [Obszar ostrości], gdy włączona jest opcja [Śledzenie włączone]
[Szeroki] [Śledzenie: Szeroki]
[Punktowy: S] [Śledzenie: Punktowy S]
[Rozszerz punkt.] [Śledzenie: Rozszerz punktowy]


AF z wykrywaniem fazy

Gdy w obszarze autofokusu znajdują się punkty AF z wykrywaniem fazy, w opisywanym produkcie wykorzystywany będzie kombinowany autofokus funkcji AF z wykrywaniem fazy i funkcji AF kontrastowy.

Uwaga

 • Funkcja AF z wykrywaniem fazy jest dostępna tylko w przypadku zamocowania zgodnego obiektywu. W przypadku korzystania z obiektywu, który nie obsługuje funkcji AF z wykrywaniem fazy, nie można używać poniższych funkcji.

  • [Czułość śledz. AF]
  • [Czuł. AF przes.ob.]
  • [Szyb. przejścia AF]

  Ponadto, nawet w przypadku korzystania z wcześniej zakupionego stosownego obiektywu, funkcja AF z wykrywaniem fazy może nie działać, o ile nie zostanie przeprowadzona aktualizacja obiektywu.