Wyb.na urz.f.i wyś. (przesyłanie do smartfona)

Można przesyłać obrazy do smartfona, wybierając je w aparacie.
Poniżej przedstawiono procedurę przesyłania obrazu aktualnie wyświetlanego w aparacie.

 1. MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Wyb.na urz.f.i wyś.][Rozmiar wysył. obr.], [Cel wysył.RAW+J/H] i [Cel wysyłania] → żądane ustawienie.
 2. Na ekranie odtwarzania wyświetl obraz, który ma być przesłany.
 3. MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Wyb.na urz.f.i wyś.][Wyślij][Ten obraz].
  Na monitorze aparatu zostanie wyświetlony kod QR code.

  • Ekran [Wyślij] można także wyświetlić naciśnięciem przycisku (Wysyłanie do smartfona).
 4. Uruchom aplikację Imaging Edge Mobile na smartfonie i wybierz [Connect with a new camera].
 5. Zeskanuj QR code aparatu smartfonem, gdy na smartfonie wyświetlany jest ekran [Connect using the camera QR Code].
  Po odczytaniu kodu QR code, na smartfonie pojawi się komunikat [Connect with the camera?].
 6. W smartfonie wybierz opcję [OK].
  Aparat i smartfon zostaną połączone i obraz zostanie przesłany.
  • Można przesyłać kilka obrazów jednocześnie, wybierając inne ustawienie inne niż [Ten obraz] w pozycji [Wyślij].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wyślij:
Wybieranie obrazów i przesyłanie ich do smartfona. ([Ten obraz]/[Wszystkie obr. w tej gr.]/[Wszystkie z tą datą]/[Wszystkie z tą datą()]/[Wszystkie z tą datą ()]/[Wiele obrazów])
 • Wyświetlane opcje zależą od wybranego w aparacie trybu wyświetlania.
 • Jeśli wybrano opcję [Wiele obrazów], zaznacz odpowiednie obrazy przy użyciu środkowej części pokrętła sterowania, po czym naciśnij MENU → [Enter].
Rozmiar wysył. obr.:
Wybieranie rozmiaru zdjęć przesłanych do smartfona. Można przesłać plik JPEG/HEIF w oryginalnym rozmiarze lub plik JPEG/HEIF odpowiadający ustawieniu 2M. ([Oryginał]/[2M])
Cel wysył.RAW+J/H:
Wybór rodzaju pliku w przypadku obrazów przeznaczonych do przesłania do smartfona, gdy są one zapisywane przy ustawieniu [RAW & JPEG] lub [RAW & HEIF] w pozycji [Format pliku] w sekcji [Ust. jakości obrazu]. ([JPEG i HEIF]/[RAW]/[RAW+J i RAW+H])
Cel wysyłania:
Określanie, czy do smartfona ma być przesyłany film proxy o niskiej przepływności, czy też oryginalny film o wysokiej przepływności. ([Tylko proxy]/[Tylko oryginał]/[Proxy & oryginał])

Wskazówka

 • Informacje na temat innych metod nawiązywania połączenia niż za pomocą kodu QR code znajdują się w sekcji „Powiązany temat” na dole tej strony.

Uwaga

 • W zależności od smartfona przesłany film może nie zostać odtworzony prawidłowo. Na przykład film może nie być odtwarzany płynnie lub może wystąpić brak dźwięku.
 • W zależności od formatu zdjęcia, filmu, filmu w zwolnionym tempie lub filmu w szybkim tempie może nie być możliwe jego odtworzenie na smartfonie.
 • W przypadku przesyłania obrazów opisywany produkt udostępnia informacje na temat połączenia urządzeniom, które mają uprawnienia do nawiązywania połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenia uprawnione do nawiązywania połączeń z opisywanym produktem, wyzeruj ustawienia połączenia, postępując zgodnie z poniższą procedurą. MENU (Sieć) → [Wi-Fi][Reset SSID/hasła]. Po skasowaniu danych połączenia należy ponownie zarejestrować smartfon.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] jest ustawiona na [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].