F. fotogr. z inter.

zdjęcie

Można automatycznie wykonać serię zdjęć z ustawionymi wcześniej interwałem rejestrowania i liczbą zdjęć (fotografowanie z interwałem). W opisywanym aparacie nie można utworzyć filmu ze zdjęć wykonanych w trybie fotografowania interwałowego.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][F. fotogr. z inter.][Fotogr. z interwałem][WŁ.].
 2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][F. fotogr. z inter.] → Wybierz opcję, która ma być ustawiona, po czym wybierz żądane ustawienie.
 3. Naciśnij przycisk migawki.

  Po upływie czasu ustawionego w pozycji [Czas rozp. fotograf.] rozpocznie się rejestrowanie.

  • Po uzyskaniu liczby ujęć ustawionej w pozycji [Liczba zdjęć], aparat powróci do ekranu gotowości do fotografowania z interwałem.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Fotogr. z interwałem:
Ustawianie, czy ma być wykonywane fotografowanie z interwałem. ([WYŁ.]/[WŁ.])
Czas rozp. fotograf.:
Ustawianie czasu od momentu naciśnięcia przycisku migawki do momentu rozpoczęcia fotografowania z interwałem. (1 sekunda do 99 minut 59 sekund)
Interwał nagrywania:
Ustawianie interwału fotografowania (czas od momentu rozpoczęcia jednej ekspozycji do momentu rozpoczęcia ekspozycji kolejnego ujęcia). (1 sekunda do 60 sekund)
Liczba zdjęć:
Ustawianie liczby zdjęć dla fotografowania z interwałem. (1 zdjęcie do 9999 zdjęć)
Czułość śledz. AE:
Ustawianie czułości śledzenia funkcji automatycznej ekspozycji w zależności od zmiany luminancji fotografowania z interwałem. W przypadku wyboru opcji [Niski] zmiany ekspozycji w trakcie fotografowania z interwałem będą bardziej płynne. ([Wysoki]/[Średni]/[Niski])
Typ migaw. z inter.:
Ustawianie typu migawki podczas fotografowania z interwałem. ([Migaw. mechan.]/[Migaw. elektron.])
Priorytet inter. nagr.:
Ustawianie, czy priorytetem ma być interwał fotografowania przy trybie ekspozycji [Program Auto] lub [Priorytet przysłony] i czasie otwarcia migawki dłuższym niż czas ustawiony w pozycji [Interwał nagrywania]. ([WYŁ.]/[WŁ.])

Wskazówka

 • Jeśli podczas fotografowania z interwałem zostanie naciśnięty przycisk migawki, fotografowanie z interwałem zakończy się i aparat powróci do ekranu gotowości do fotografowania z interwałem.
 • Aby wrócić do normalnego trybu fotografowania, ustaw w pozycji [Fotogr. z interwałem] opcję [WYŁ.].
 • Jeśli naciśniesz przycisk, do którego przypisano jedną z następujących funkcji z chwilą rozpoczęcia nagrywania, funkcja ta pozostanie aktywna podczas fotografowania z interwałem nawet bez naciskania tego przycisku.
  • [Blokada AEL]
  • [ Blokada AEL]
  • [Blok. wyboru AF/MF]
  • [Zar. ob. AF przy blok.]
  • [Utrzymanie bl. AWB]
  • [M. pok. 1 pod. blok.] do [M. pok. 3 pod. blok.]
 • Jeśli w pozycji [Wyświet. jako grupę] ustawisz opcję [WŁ.], zdjęcia wykonane przy użyciu funkcji fotografowania z interwałem będą wyświetlane w grupach.
 • Zdjęcia wykonane w trybie fotografowania z interwałem można odtwarzać w sposób ciągły w aparacie. Jeśli masz zamiar utworzyć film ze zdjęć, można wyświetlić podgląd rezultatu.

Uwaga

 • Może nie udać się zarejestrować zadanej liczby zdjęć w zależności od poziomu naładowania akumulatora i ilości wolnego miejsca na nośniku zapisu. Podczas nagrywania aparat powinien być zasilany przez USB i należy korzystać z karty pamięci z wystarczającą ilością wolnego miejsca.
 • Gdy interwał fotografowania jest krótki, aparat może się łatwo nagrzewać. W zależności od temperatury otoczenia, zarejestrowanie zadanej liczby zdjęć może nie być możliwe, ponieważ aparat może zatrzymać nagrywanie, aby ochronić urządzenie.
 • Podczas fotografowania z interwałem (z uwzględnieniem czasu między naciśnięciem przycisku migawki a rozpoczęciem fotografowania) nie można obsługiwać dedykowanego ekranu ustawień fotografowania lub ekranu MENU.Można jednak zmieniać pewne ustawienia, na przykład czas otwarcia migawki, używając pokrętła z ustawieniami własnymi lub pokrętła sterowania.
 • Podczas fotografowania z interwałem podgląd automatyczny nie jest wyświetlany.
 • W pozycji [Typ migaw. z inter.] domyślnie ustawiona jest opcja [Migaw. elektron.] bez względu na ustawienie w pozycji [Typ migawki].
 • Fotografowanie z interwałem jest niedostępne w następujących sytuacjach:
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Inteligentna auto]
  • W pozycji [Zdj. wiel. z prz. piks.] ustawiono inną opcję niż [WYŁ.]