TC/UB

film

Informacje z kodem czasowym (TC) i bitem użytkownika (UB) mogą być rejestrowane jako dane dołączane do filmów.

 1. MENU (Fotografowanie) → [TC/UB] → Wybierz pozycję menu i ustaw żądany parametr.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Time Code Preset:
Ustawienie kodu czasowego.
User Bit Preset:
Ustawienie bitu użytkownika.
Time Code Format:
Ustawienie metody zapisu kodu czasowego. (Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].)
Time Code Run:
Ustawienie formatu zliczania w przypadku kodu czasowego.
Time Code Make:
Ustawienie formatu zapisu kodu czasowego na nośniku zapisu.
User Bit Time Rec:
Ustawianie, czy czas ma być zapisywany w formie bitu użytkownika, czy też nie.


Sposób ustawiania kodu czasowego (Time Code Preset)

 1. MENU (Fotografowanie) → [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Obracając pokrętło sterowania, wybierz dwie pierwsze cyfry.
  • Kod czasowy można ustawić z poniższego zakresu.
   W przypadku wyboru opcji [60p]: od 00:00:00.00 do 23:59:59.29

   *W przypadku wyboru opcji [24p] można wybrać dwie ostatnie cyfry kodu czasowego, będące wielokrotnością czterech z przedziału od 00 do 23 klatek.
   W przypadku wyboru opcji [50p]: od 00:00:00.00 do 23:59:59.24

 3. Pozostałe cyfry wybierz zgodnie z tą samą procedurą, jak w punkcie 2, po czym naciśnij środkową część pokrętła sterowania.

Sposób resetowania kodu czasowego

 1. MENU (Fotografowanie) → [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Naciśnij przycisk (Usuwanie), aby wyzerować kod czasowy (00:00:00.00).


Sposób ustawiania bitu użytkownika (User Bit Preset)

 1. MENU (Fotografowanie) → [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Obracając pokrętło sterowania, wybierz dwie pierwsze cyfry.
 3. Pozostałe cyfry wybierz zgodnie z tą samą procedurą, jak w punkcie 2, po czym naciśnij środkową część pokrętła sterowania.


Sposób zerowania bitu użytkownika

 1. MENU (Fotografowanie) → [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Naciśnij przycisk (Usuwanie), aby wyzerować bit użytkownika (00 00 00 00).


Sposób wyboru metody zapisu kodu czasowego (Time Code Format *1)

 1. MENU (Fotografowanie) → [TC/UB][Time Code Format].
DF:
Zapis kodu czasowego w formacie z kompensacją *2.
NDF:
Zapis kodu czasowego w formacie bez kompensacji.

*1Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

*2Kod czasowy jest oparty na 30 klatkach na sekundę. Przy długich czasach nagrywania pomiędzy rzeczywistym czasem a kodem czasowym pojawia się jednak pewna różnica, ponieważ częstotliwość klatek w obrazowym sygnale NTSC wynosi około 29,97 klatki na sekundę. Kompensacja koryguje tę różnicę, aby zrównać kod czasowy z rzeczywistym czasem. W przypadku kompensacji, co minutę są usuwane pierwsze 2 numery klatek za wyjątkiem klatek z co dziesiątej minuty. Kod czasowy bez wspomnianej korekty określany jest mianem kodu bez kompensacji.

 • W przypadku zapisu w formacie 4K/24p lub 1080/24p, na stałe ustawiona jest opcja [-].


Sposób wyboru formatu zliczania kodu czasowego (Time Code Run)

 1. MENU (Fotografowanie) → [TC/UB][Time Code Run].
Rec Run:
Ustawianie trybu krokowego dla kodu czasowego przyrastającego tylko podczas nagrywania. Zapis kodu czasowego jest kontynuowany od ostatniej wartości kodu czasowego dla poprzedniego nagrania.
Free Run:
Ustawianie trybu krokowego dla kodu czasowego przyrastającego przez cały czas niezależnie od trybu pracy aparatu.
 • Kod czasowy może nie być rejestrowany sekwencyjnie w następujących sytuacjach, nawet wówczas gdy kod czasowy przyrasta w trybie [Rec Run].
  • Po zmianie formatu zapisu.
  • Po wyjęciu nośnika zapisu.


Sposób wyboru metody zapisu kodu czasowego (Time Code Make)

 1. MENU (Fotografowanie) → [TC/UB][Time Code Make].
Preset:
Nagrywanie ustawionego na nowo kodu czasowego na nośniku zapisu.
Regenerate:
Odczyt z nośnika zapisu ostatniej wartości kodu czasowego dla poprzedniego nagrania i kontynuowanie nagrywania kodu czasowego od ostatniej wartości kody czasowego. Kod czasowy przyrasta w trybie [Rec Run] bez względu na ustawienie [Time Code Run].
Kod czasowy jest odczytywany z karty pamięci w gnieździe określonym w pozycji [Nośnik nagrania] w sekcji [Ust. nośnika nagr.]. Gdy w pozycji [Nośnik nagrania] ustawiono opcję [Nagr. jednoczes.], kod czasowy jest odczytywany z karty pamięci w gnieździe 1.