Środki ostrożności

Informacje można również znaleźć w rozdziale „Uwagi dotyczące użytkowania aparatu” w pozycji Instrukcja obsługi opisywanego produktu (w zestawie).

Specyfikacje techniczne opisane w niniejszej instrukcji

 • Dane dotyczące wydajności i specyfikacji w niniejszej instrukcji są oparte na zwykłej temperaturze otoczenia 25°C, chyba że podano inaczej.
 • W przypadku akumulatora dane są oparte na całkowicie naładowanym akumulatorze, który był ładowany do momentu wyłączenia się lampki ładowania.

Temperatury robocze

 • Nie jest wskazane rejestrowanie obrazów w miejscach, gdzie panują skrajnie niskie lub skrajnie wysokie temperatury, wykraczające poza podany zakres temperatur roboczych.
 • Przy wysokiej temperaturze otoczenia temperatura aparatu szybko wzrasta.
 • Przy wysokiej temperaturze aparatu jakość obrazu może się pogorszyć. Zalecane jest, aby poczekać z dalszym rejestrowaniem obrazów, aż temperatura aparatu spadnie.
 • Wysoka temperatura aparatu i akumulatora może uniemożliwić nagrywanie filmów z poziomu aparatu lub spowodować automatyczne wyłączenie zasilania z uwagi na ochronę aparatu. Przed wyłączeniem aparatu lub przy braku możliwości dalszego nagrywania filmów, na ekranie pojawi się komunikat. W takim przypadku należy pozostawić zasilanie wyłączone i poczekać, aż aparat i akumulator ostygną. W przypadku włączenia zasilania bez odczekania na wystarczające ostygnięcie aparatu i akumulatora, może ono zostać ponownie wyłączone lub nagrywanie filmów będzie niemożliwe.

Uwagi dotyczące rejestrowania przez dłuższy czas lub nagrywania filmów 4K/8K

W niskich temperaturach czas nagrywania może ulec skróceniu, zwłaszcza w przypadku nagrywania w formacie 4K/8K. Ogrzej akumulator lub wymień go na nowy.

Uwagi dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach

Filmy XAVC HS i XAVC S mogą być odtwarzane tylko na zgodnych urządzeniach.

Uwagi dotyczące nagrywania/odtwarzania

 • Przed przystąpieniem do rejestrowania należy wykonać zapis próbny, aby upewnić się, że aparat działa prawidłowo.
 • Nie gwarantuje się wyświetlania zdjęć zapisanych przy użyciu urządzenia na innych urządzeniach oraz wyświetlania zdjęć zapisanych lub edytowanych przy użyciu innych urządzeń na opisywanym urządzeniu.
 • Sony nie udziela gwarancji w przypadku braku możliwości zapisu, utraty lub uszkodzenia zarejestrowanych obrazów albo danych audio wynikających z usterki aparatu lub nośnika danych itp. Wskazane jest tworzenie kopii zapasowych ważnych danych.
 • Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie wszystkich danych zarejestrowanych na karcie pamięci bez możliwości ich przywrócenia. Przed przystąpieniem do formatowania należy skopiować dane na komputer lub inne urządzenie.

Kopie zapasowe kart pamięci

W następujących przypadkach dane mogą ulec uszkodzeniu. Należy utworzyć kopie bezpieczeństwa danych.

 • Gdy w trakcie operacji odczytu albo zapisu zostanie wyjęta karta pamięci, odłączony przewód USB lub urządzenie zostanie wyłączone.
 • Gdy karta pamięci będzie używana w miejscach narażonych na oddziaływanie elektryczności statycznej lub zakłóceń elektrycznych.

Błąd pliku bazy danych

 • Jeśli do urządzenia włożysz kartę pamięci, która nie zawiera pliku bazy danych obrazów i włączysz zasilanie, urządzenie automatycznie tworzy plik bazy danych obrazów, wykorzystując część pojemności karty pamięci. Procedura może zająć dużo czasu i w tym czasie nie można używać urządzenia, dopóki proces ten nie zostanie zakończony.
 • Jeśli wystąpi błąd pliku bazy danych, należy wyeksportować wszystkie pliki do komputera i sformatować kartę pamięci za pomocą opisywanego produktu.

Nie używać/przechowywać urządzenia w następujących miejscach

 • W miejscu, gdzie panuje bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura, albo duża wilgotność
  W miejscach, takich jak zaparkowany na słońcu samochód, korpus aparatu może ulec deformacji, co grozi awarią.
 • Przechowywanie w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu grzejnika
  Korpus aparatu może ulec odbarwieniu lub deformacji, co grozi awarią.
 • W miejscu narażonym na drgania
  Grozi to usterkami i niemożnością zapisu danych. Ponadto nośniki zapisu mogą stać się niezdatne do użytku, a zapisane dane mogą ulec uszkodzeniu.
 • W pobliżu silnego pola magnetycznego
 • W miejscach piaszczystych lub zapylonych
  Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do wnętrza urządzenia. Grozi to usterką urządzenia, w niektórych przypadkach usterka może być trwała.
 • W miejscach, gdzie panuje bardzo duża wilgotność
  Na obiektywie może tworzyć się pleśń.
 • W obszarach, gdzie emitowane są silne fale radiowe lub występuje silne promieniowanie
  Funkcje nagrywania i odtwarzania mogą działać nieprawidłowo.

Kondensacja wilgoci

 • Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca, może dojść do kondensacji wilgoci wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia. Kondensacja wilgoci może spowodować awarię urządzenia.
 • Aby zapobiec kondensacji pary wodnej przy przenoszeniu produktu z miejsca zimnego do ciepłego, produkt należy włożyć do plastikowej torby, a torbę szczelnie zamknąć bez dostępu powietrza. Odczekać około godziny, aż temperatura produktu wyrówna się z temperaturę otoczenia.
 • Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz urządzenie i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała. W przypadku fotografowania zawilgoconym obiektywem nie ma możliwości uzyskania ostrych obrazów.

Środki ostrożności przy przenoszeniu

 • Nie wolno trzymać za poniższe części, uderzać o nie, ani stosować względem nich nadmiernej siły, o ile aparat jest w nie wyposażony:
  • Część obiektywu
  • Ruchoma część monitora
  • Ruchoma część lampy błyskowej
  • Ruchoma część wizjera
 • Nie przenosić aparatu przymocowanego do statywu. Grozi to uszkodzeniem otworu gniazda statywu.
 • Nie należy siadać na krześle itp., mając aparat w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ może to spowodować awarię lub uszkodzenie aparatu.

Uwagi dotyczące korzystania z urządzenia

 • Przed podłączeniem kabla do gniazda sprawdź orientację gniazda. Następnie włóż kabel na wprost. Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla na siłę. Grozi to uszkodzeniem gniazda.
 • W aparacie użyto części magnetycznych włącznie z magnesami. Nie zbliżaj do aparatu przedmiotów wrażliwych na oddziaływanie pól magnetycznych, z uwzględnieniem kart kredytowych i dyskietek.
 • Zapisany obraz może się różnić od obrazu widocznego na ekranie przed wykonaniem zdjęcia.

Przechowywanie

 • W przypadku aparatów ze zintegrowanym obiektywem
  Gdy aparat nie jest używany, należy zawsze zakładać osłonę na obiektyw. (Tylko w przypadku modeli wyposażonych w osłonę na obiektyw)
 • W przypadku aparatów z wymiennymi obiektywami
  Gdy aparat nie jest używany, należy zawsze zakładać dekiel obiektywu lub osłonę korpusu. Przed założeniem osłony korpusu na aparat należy usunąć z niej kurz, aby drobiny kurzu nie przedostały się do wnętrza aparatu.
 • Jeśli aparat jest brudny po użyciu, wyczyść go. Woda, piasek, kurz, sól itp. pozostawione w aparacie mogą spowodować usterkę.

Uwagi dotyczące korzystania z obiektywów

 • W przypadku korzystania z obiektywu z zoomem elektrycznym, należy uważać na palce lub inne przedmioty, aby ich nie przytrzasnąć. (Tylko w przypadku modeli z funkcją elektrycznego zoomu lub aparatów z wymiennymi obiektywami)
 • Jeżeli musimy ustawić aparat w miejscu, gdzie będzie narażony na oddziaływanie źródła światła, na przykład światła słonecznego, należy założyć osłonę na obiektyw. (Tylko w przypadku modeli wyposażonych w osłonę na obiektyw lub aparatów z wymiennymi obiektywami)
 • Jeśli światło słoneczne lub mocne światło z innego źródła dostanie się do aparatu przez obiektyw, może ono ulec skupieniu we wnętrzu aparatu, grożąc pojawieniem się dymu lub ognia. Nałóż osłonę na obiektyw przed przechowywaniem aparatu. W przypadku rejestrowania ujęć pod światło, należy starać się, aby słońce znajdowało się wystarczająco daleko poza kątem widzenia obiektywu. Należy pamiętać, że dym lub ogień mogą pojawić się nawet wówczas, gdy źródło światła znajduje się tuż poza kątem widzenia.
 • Obiektyw należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem wiązek światła, na przykład wiązek laserowych. Grozi to uszkodzeniem przetwornika obrazu i może spowodować nieprawidłowe działanie aparatu.
 • Jeśli odległość do obiektu jest niewielka, na zdjęciu mogą być widoczne odciski palców lub kurz na obiektywie. Przetrzyj obiektyw miękką szmatką itp.

Uwagi dotyczące lampy błyskowej (tylko w przypadku modeli z lampą błyskową)

 • Trzymaj palce z dala od lampy błyskowej. Części emitujące światło mogą się nagrzewać.
 • Usuń zanieczyszczenia z powierzchni lampy błyskowej. Zabrudzenia na powierzchni lampy błyskowej mogą emitować dym lub spalać się wskutek ciepła generowanego podczas emisji światła. Zabrudzenia/kurz należy usunąć miękką szmatką.
 • Po skorzystaniu z lampy błyskowej ustaw ją ponownie w pierwotnym położeniu. Upewnij się, że część lampy błyskowej nie wystaje. (Tylko w przypadku modeli z ruchomą lampą błyskową)

Uwagi dotyczące stopki multiinterfejsowej (tylko w przypadku modeli wyposażonych w stopkę multiinterfejsową)

 • Przed podłączeniem do stopki multiinterfejsowej osprzętu, na przykład zewnętrznej lampy błyskowej, lub jego odłączeniem od niej, należy najpierw ustawić przełącznik zasilania w pozycji OFF. Po podłączeniu osprzętu sprawdzić, czy jest dobrze zamocowany do aparatu.
 • Stopki multiinterfejsowej nie należy używać z dostępną w handlu lampą błyskową o napięciach 250 V lub więcej, albo o odwrotnej polaryzacji niż aparat. Grozi to awarią.

Uwagi dotyczące wizjera i lampy błyskowej (tylko w przypadku modeli wyposażonych w wizjer lub lampę błyskową)

 • Należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palca przy chowaniu wizjera lub lampy błyskowej. (Tylko w przypadku modeli z ruchomym wizjerem lub ruchomą lampą błyskową)
 • Woda, kurz lub piasek na zespole wizjera lub lampy błyskowej może być przyczyną nieprawidłowego działania. (Tylko w przypadku modeli z ruchomym wizjerem lub ruchomą lampą błyskową)

Uwagi dotyczące wizjera (tylko w przypadku modeli z wizjerem)

 • Podczas rejestrowania obrazów z wykorzystaniem wizjera użytkownik może mieć objawy zmęczenia oczu, zmęczenia ogólnego, choroby lokomocyjnej lub nudności. W przypadku rejestrowania obrazów z wykorzystaniem wizjera wskazane są regularne przerwy.
  W przypadku uczucia dyskomfortu należy zaprzestać korzystania z wizjera do momentu poprawienia samopoczucia i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarskiej.
 • Nie wolno na siłę dociskać wizjera przy wysuniętym okularze. Grozi to awarią. (Tylko w przypadku modeli z ruchomym wizjerem i okularem, który można wysuwać)
 • Przesuwanie aparatu podczas patrzenia w wizjer lub poruszanie oczami może powodować zniekształcenia lub zmiany barwy obrazu w wizjerze. Jest to cecha charakterystyczna obiektywu lub wyświetlacza i nie świadczy o usterce. Podczas rejestrowania obrazów wskazane jest patrzenie na środkowy obszar wizjera.
 • Obraz może być nieco zniekształcony w sąsiedztwie narożników wizjera. Nie jest to usterka. Gdy zależy nam na pełnej kompozycji z wszelkimi szczegółami, można również korzystać z monitora.
 • Jeśli używasz aparatu w niskiej temperaturze, obraz może być rozmyty. Nie jest to usterka.

Uwagi dotyczące monitora

 • Nie należy naciskać na ekran. Ekran może się odbarwić, co będzie przyczyną usterki.
 • Jeśli na ekranie widoczne są krople wody lub innych cieczy, należy go wytrzeć miękką szmatką. Jeśli ekran pozostanie mokry, to stan jego powierzchni może ulec zmianie lub pogorszeniu. Może to spowodować usterkę.
 • Jeśli używasz aparatu w niskiej temperaturze, obraz może być rozmyty. Nie jest to usterka.
 • Podłączenie kabli do gniazd aparatu może ograniczyć zakres obrotu monitora.

Uwagi dotyczące przetwornika obrazu

Skierowanie aparatu na bardzo silne źródło światła podczas rejestrowania obrazów przy niskiej czułości ISO może spowodować, że oświetlone obszary na obrazie zostaną zarejestrowane jako czarne obszary.

Zgodność danych obrazu

Opisywany aparat jest zgodny ze specyfikacją DCF (Design rule for Camera File system) - uniwersalnym standardem ustalonym przez organizację JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Usługi i oprogramowanie dostarczane przez inne firmy

Usługi sieciowe, zawartość oraz [system operacyjny i] oprogramowanie opisywanego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i w dowolnym momencie może nastąpić zmiana, przerwanie lub zaprzestanie ich świadczenia i mogą być wymagane opłaty, rejestracja i informacje o karcie kredytowej.

Uwagi dotyczące łączenia się z Internetem

Aparat należy podłączać do sieci przez router lub port LAN o takiej samej funkcji. Podłączenie w inny sposób może powodować problemy związane z bezpieczeństwem.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 • SONY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKŁE Z BRAKU WŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA NA URZĄDZENIACH PRZESYŁOWYCH, NIEUNIKNIONE WYCIEKI DANYCH SPOWODOWANE PARAMETRAMI TRANSMISJI LUB INNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM.
 • W zależności od warunków eksploatacji nieupoważnione osoby trzecie w sieci mogą mieć dostęp do opisywanego produktu. Podłączając aparat do sieci należy upewnić się, że sieć jest dobrze zabezpieczona.
 • Przesyłane treści mogą zostać bez wiedzy użytkownika przechwycone przez nieupoważnione osoby trzecie znajdujące się w pobliżu nadawanych sygnałów. W przypadku korzystania z komunikacji bezprzewodowej LAN należy wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przesyłanych treści.

Uwagi dotyczące funkcji FTP

Z racji tego, że treści, nazwy użytkowników i hasła nie są szyfrowane w przypadku zwykłego protokołu FTP, należy używać protokołu FTPS, o ile jest dostępny.

Wyposażenie dodatkowe

 • Zalecane jest używanie oryginalnych akcesoriów Sony.
 • Niektóre akcesoria Sony są dostępne tylko w niektórych krajach lub regionach.