Czuł. AF przes.ob.

film

Ustawianie czułości przełączenia ostrości na inny obiekt, gdy pierwotny obiekt opuści obszar ostrości podczas filmowania.

  1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][Czuł. AF przes.ob.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

5(Wysoka)/4/3/2/1(Zablokowana):
Wybierz wyższą wartość, gdy chcesz rejestrować szybko poruszający się obiekt lub gdy chcesz rejestrować kilka obiektów przy ciągłym przełączaniu ostrości.
Wybierz niższą wartość, gdy chcesz, aby ostrość pozostawała stabilna lub gdy chcesz utrzymać ostrość na określonym obiekcie docelowym bez ingerencji innych obiektów.