Ustawianie języka, daty i godziny

Ekran ustawiania języka, daty i godziny wyświetlany jest automatycznie przy pierwszym włączeniu opisywanego produktu, po zainicjowaniu opisywanego produktu lub po całkowitym rozładowaniu wewnętrznego akumulatora zapasowego.

 1. Ustaw przełącznik ON/OFF (Zasilanie) w pozycji „ON”, aby włączyć aparat.
 2. Wybierz odpowiedni język i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 3. Upewnij się, że na ekranie potwierdzenia regionu/daty/godziny wybrana jest opcja [Enter], a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 4. Wybierz właściwą lokalizację geograficzną, ustaw [Czas letni/zimowy], po czym naciśnij środkową część pokrętła.
  • [Czas letni/zimowy] można włączać/wyłączać za pomocą górnej/dolnej części pokrętła sterowania.
 5. Ustaw format daty (rok/miesiąc/dzień), po czym naciśnij środkową część.
 6. Ustaw datę i godzinę (godzinę/minuty/sekundy), po czym naciśnij środkową część.
  • Aby ponownie ustawić datę i godzinę lub lokalizację geograficzną, należy wybrać MENU → (Ustawienia) → [Obszar/Data][Ust. reg./daty/czasu].

Przechowywanie informacji o dacie i godzinie

Aparat posiada wewnętrzny akumulator, podtrzymujący datę, godzinę i inne ustawienia, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone oraz czy główny akumulator jest naładowany lub rozładowany.

W celu naładowania wewnętrznego akumulatora zapasowego, włóż naładowany akumulator do aparatu i pozostaw opisywany produkt na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.

Jeżeli zegar jest resetowany za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator, wewnętrzny akumulator zapasowy może być zużyty. Zasięgnij porady w punkcie serwisowym.

Uwaga

 • Jeżeli ustawianie daty i godziny zostanie anulowane w połowie, wówczas ekran ustawiania daty i godziny będzie się pojawiać po każdorazowym włączeniu aparatu.
 • Wbudowany zegar aparatu może wykazywać błędy czasowe. Ustawioną godzinę należy korygować w regularnych odstępach czasu.