Inform. o położ.

Korzystając z aplikacji Imaging Edge Mobile, można uzyskać informacje o lokalizacji ze smartfona z nawiązanym połączeniem Bluetooth z aparatem. Uzyskane informacje o lokalizacji można nagrywać w trakcie rejestrowania obrazów.

Wcześniejsze przygotowania

Do korzystania z funkcji powiązania z informacjami o lokalizacji w aparacie wymagany jest program Imaging Edge Mobile.

Jeżeli na głównej stronie aplikacji Imaging Edge Mobile nie jest wyświetlane Location Information Linkage, wcześniej należy wykonać poniższe czynności.

 1. Zainstaluj na smartfonie aplikację Imaging Edge Mobile.

  • Imaging Edge Mobile można zainstalować ze sklepu z aplikacjami na posiadanym smartfonie. Jeżeli aplikacja została już zainstalowana, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.
 2. Użyj funkcji [Połączenie] aparatu, aby wcześniej nawiązać połączenie między aparatem a smartfonem.

  • Po połączeniu aparatu ze smartfonem na stronie głównej aplikacji pojawi się komunikat „Location Information Linkage”.

Procedura obsługi

Ikona smartfona: Operacje wykonywane z poziomu smartfona

Ikona aparatu: Operacje wykonywane z poziomu aparatu

 1. Ikona smartfona: Sprawdź, czy na posiadanym smartfonie jest uruchomiona funkcja Bluetooth.

  • Na ekranie ustawień smartfona nie wykonuj operacji parowania Bluetooth. W punktach od 2 do 7 operacja parowania jest wykonywana z użyciem aparatu i aplikacji Imaging Edge Mobile.
  • Jeżeli operacja parowania zostanie przypadkowo uruchomiona na ekranie ustawień smartfona w punkcie 1, należy anulować parowanie, a następnie wykonać operację parowania wykonując czynności opisane w punktach 2 do 7 z użyciem aparatu i aplikacji Imaging Edge Mobile.
 2. Ikona aparatu: Z poziomu aparatu wybierz MENU (Sieć) → [Bluetooth][Funkcja Bluetooth] [WŁ.].

 3. Ikona aparatu: Z poziomu aparatu wybierz MENU (Sieć) → [Bluetooth] [Parowanie].

 4. Ikona smartfona: Uruchom Imaging Edge Mobile na smartfonie i puknij „Location Information Linkage”.

  • Jeżeli „Location Information Linkage” nie jest wyświetlane, postępuj zgodnie z procedurą „Wcześniejsze przygotowania” powyżej.

 5. Ikona smartfona: Uruchom [Location Information Linkage] na ekranie ustawień [Location Information Linkage] aplikacji Imaging Edge Mobile.

 6. Ikona smartfona: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie ustawień [Location Information Linkage] aplikacji Imaging Edge Mobile, a następnie wybierz z listy posiadany aparat.

 7. Ikona aparatu: Wybierz [OK], gdy na monitorze aparatu zostanie wyświetlony komunikat.

  • Parowanie aparatu i aplikacji Imaging Edge Mobile dobiegło końca.
 8. Ikona aparatu: Z poziomu aparatu wybierz MENU (Sieć) → [Inform. o położ.] [Łącze info. o położ.] [WŁ.].

  • Na monitorze aparatu zostanie wyświetlony symbol (ikona uzyskiwania informacji o lokalizacji). Informacje o lokalizacji uzyskane przez posiadany smartfon z systemu GPS itp. będą zapisywane na rejestrowanych obrazach.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Łącze info. o położ.:
Ustawianie, czy informacje o lokalizacji mają być uzyskiwane na drodze powiązania ze smartfonem.
Auto. akt. godziny:
Ustawianie, czy nastawa daty i godziny w aparacie ma być korygowana automatycznie w oparciu o informacje z powiązanego smartfona.
Auto. reg. obszaru:
Ustawianie, czy nastawa obszaru w aparacie ma być korygowana automatycznie w oparciu o informacje z powiązanego smartfona.

Ikony wyświetlane w przypadku uzyskiwania informacji o lokalizacji

(Uzyskiwanie informacji o lokalizacji): Aparat uzyskuje informacje o lokalizacji.

(Nie można uzyskać informacji o lokalizacji): Aparat nie może uzyskać informacji o lokalizacji.

(Połączenie Bluetooth dostępne): Nawiązano połączenie Bluetooth ze smartfonem.

(Połączenie Bluetooth niedostępne): Nie nawiązano połączenia Bluetooth ze smartfonem.

Wskazówka

 • Informacje o lokalizacji można powiązać nawet przy wyłączonym monitorze smartfona, gdy na posiadanym smartfonie uruchomiona jest aplikacja Imaging Edge Mobile. Jednak jeśli aparat był wyłączony przez jakiś czas, informacje o lokalizacji mogą nie zostać powiązane tuż po ponownym włączeniu aparatu. W takim wypadku informacje o lokalizacji zostaną powiązane natychmiast po otwarciu ekranu aplikacji Imaging Edge Mobile na smartfonie.
 • Gdy aplikacja Imaging Edge Mobile nie działa, na przykład po ponownym uruchomieniu smartfona, uruchom Imaging Edge Mobile, aby przywrócić powiązanie z informacjami o lokalizacji.
 • Jeżeli funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższymi uwagami i ponownie przeprowadź parowanie.
  • Sprawdź, czy na posiadanym smartfonie jest uruchomiona funkcja Bluetooth.
  • Sprawdź, czy aparat nie jest połączony z innymi urządzeniami korzystającymi z funkcji Bluetooth.
  • Sprawdź, czy w przypadku aparatu w pozycji [Tryb samolotowy] jest ustawiony tryb [WYŁ.].
  • Usuń zarejestrowane w aplikacji Imaging Edge Mobile informacje o parowaniu aparatu.
  • Usuń informacje o parowaniu aparatu zarejestrowane w ustawieniach Bluetooth smartfona.
  • Z poziomu aparatu wykonaj polecenie [Reset ustawień sieci].
 • Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Uwaga

 • W przypadku inicjowania aparatu, informacje o parowaniu są również usuwane. Przed przystąpieniem do ponownego parowania najpierw usuń informacje o parowaniu aparatu, które zostały zarejestrowane w ustawieniach Bluetooth smartfona i w aplikacji Imaging Edge Mobile.
 • Informacje o lokalizacji nie będą rejestrowane, gdy nie można ich uzyskać, na przykład w przypadku zerwania połączenia Bluetooth.
 • Aparat można sparować z maksymalnie 15 urządzeniami Bluetooth, ale powiązanie z informacjami o lokalizacji może odbywać się tylko z jednym smartfonem. Jeżeli chcesz powiązać aparat z informacjami o lokalizacji z innego smartfona, wyłącz funkcję [Location Information Linkage] w smartfonie, który jest już powiązany.
 • W przypadku niestabilnego połączenia Bluetooth, usuń wszelkie przeszkody, na przykład osoby lub metalowe przedmioty, znajdujące się pomiędzy aparatem a sparowanym smartfonem.
 • W przypadku parowania aparatu i posiadanego smartfona, koniecznie użyj menu [Location Information Linkage] w aplikacji Imaging Edge Mobile.
 • Aby korzystać z funkcji powiązania z informacjami o lokalizacji, w pozycji [Zd.st.prz. Bluetooth] ustaw [WYŁ.].
 • Zasięg łączności Bluetooth lub Wi-Fi zależy od warunków użytkowania.

Obsługiwane smartfony

 Najnowsze informacje można znaleźć na stronie wsparcia.

https://www.sony.net/iem/


 • Szczegółowe informacje o wersjach Bluetooth zgodnych z posiadanym smartfonem można znaleźć w witrynie internetowej danego smartfona.