Przyw. ust. fotogr.

zdjęcie, film

Pozwala zrobić zdjęcie z przywołanymi preferowanymi ustawieniami fotografowania zarejestrowanymi poleceniem [Pam. ust. fotograf.].

  1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji 1, 2 lub 3 ( Przyw. ust. fotogr.).
  2. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby zatwierdzić.
    • Zarejestrowane tryby lub ustawienia można również przywołać, wybierając MENU → (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Przyw. ust. fotogr.].

Wskazówka

  • Aby przywołać ustawienia zapisane na karcie pamięci, wystarczy ustawić pokrętło trybu w pozycji 1, 2, 3 ( Przyw. ust. fotogr.), a następnie wybrać żądany numer, naciskając lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
  • W przypadku przywoływania ustawień zapisanych na karcie pamięci, ustawienia są przywoływane z karty pamięci znajdującej się w gnieździe określonym w pozycji [Wybierz nośnik]. Gniazdo karty pamięci można sprawdzić, wybierając MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Wybierz nośnik].
  • Ustawienia zapisane na karcie pamięci z poziomu innego aparatu o tej samej nazwie modelu można przywołać z poziomu opisywanego aparatu.

Uwaga

  • Jeśli użyjesz opcji [Przyw. ust. fotogr.] po dokonaniu ustawień, przywołane ustawienia otrzymają pierwszeństwo i uprzednio dokonane ustawienia mogą być anulowane. Przed wykonaniem zdjęcia sprawdź wskazania na wyświetlaczu.
  • Jeżeli gniazdo, w którym zapisywane są obrazy, zostanie zmienione, ustawienia fotografowania nie zostaną zastosowane do momentu zakończenia zapisu na karcie pamięci, nawet jeśli pokrętło trybu jest ustawione na 1/2/3.