Wyświetlanie zdjęć

Wyświetla zapisane zdjęcia.

  1. Wybierz MENU (Odtwarzanie) → [Cel odtwarzania][Wyb. nośnik odtw.], aby ustalić gniazdo karty pamięci do odtwarzania.
  2. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby włączyć tryb odtwarzania.
  3. Wybierz obraz pokrętłem sterowania.
    • Zdjęcia wykonane w trybie zdjęć seryjnych lub fotografowania z interwałem są wyświetlane jako jedna grupa. Aby odtworzyć obrazy w grupie, naciśnij środek pokrętła sterowania.

Wskazówka

  • Urządzenie tworzy plik bazy danych obrazów na karcie pamięci, służący do zapisywania i odtwarzania obrazów. Obraz, który nie jest zarejestrowany w pliku bazy danych obrazów, może nie być prawidłowo wyświetlany. Aby wyświetlić obrazy zarejestrowane innymi urządzeniami, należy je zarejestrować w pliku bazy danych obrazów za pomocą MENU (Fotografowanie) → [Nośniki][Odz.bazę dan.obr.].
  • W przypadku wyświetlania obrazów bezpośrednio po zakończeniu rejestrowania zdjęć seryjnych, na monitorze może pojawić się ikona sygnalizująca procedurę zapisu danych i informująca o liczbie pozostałych obrazów do zapisu. Podczas zapisu pewne funkcje są niedostępne.
  • Gdy w pozycji [Wyśw. ramki ostr.] ustawiono opcję [WŁ.], na odtwarzane obrazy jest nałożona ramka ostrości użyta podczas fotografowania. Ramka ostrości używana przez aparat do ustawiania ostrości podczas fotografowania jest wyświetlana na zielono. Nawet jeśli podczas fotografowania jest wyświetlanych wiele ramek ostrości, podczas odtwarzania będzie wyświetlana tylko ta, w której aparat rzeczywiście próbował ustawić ostrość.