Różnice między funkcjami [Fot. z Anti-flicker.][Zmienna migaw.]

Aparat dysponuje dwiema różnymi funkcjami, które zmniejszają wpływ migotania spowodowany sztucznymi źródłami światła (na przykład światłem fluorescencyjnym lub LED).
Poniżej opisano cechy charakterystyczne każdej z tych funkcji oraz odpowiadające im warunki fotografowania.

Cechy charakterystyczne i warunki fotografowania Fot. z Anti-flicker. Zmienna migaw.
Cechy charakterystyczne Dzięki automatycznemu wykrywaniu częstotliwości migotania aparat może zsynchronizować rejestrowanie obrazów z momentami, w których migotanie będzie miało mniejszy wpływ. Można ręcznie regulować czas otwarcia migawki, sprawdzając wpływ migotania na monitorze.
Zdjęcia/filmy Tylko zdjęcia Zdjęcia/filmy
Typ migawki Migawka elektroniczna / migawka mechaniczna Migawka elektroniczna / migawka mechaniczna*1
Tryb ekspozycji P (Program Auto) / A (Priorytet przysłony) / S (Priorytet migawki) / M (Ekspozycji ręcznej) S (Priorytet migawki) / M (Ekspozycji ręcznej)/[Tryb elast. Eksp.] z ręcznym ustawieniem czasu otwarcia migawki
Wykrywane rodzaje migotania Tylko migotanie z częstotliwością 100 Hz lub 120 Hz (na przykład światło fluorescencyjne) *2 Migotanie z częstotliwością 100 Hz lub 120 Hz (na przykład światło fluorescencyjne) i migotanie z częstotliwością wyższą niż 100 Hz lub 120 Hz (na przykład światło LED)


*1Im krótszy czas otwarcia migawki jest ustawiony, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia różnicy między obrazem wyświetlanym na monitorze a obrazem zarejestrowanym.Sprawdź, czy wpływ migotania uległ zmniejszeniu na obrazie zarejestrowanym.

*2 Nawet gdy w pozycji [Fot. z Anti-flicker.] ustawiono opcję [WŁ.], aparat nie może wykryć migotania o częstotliwościach innych niż 100 Hz lub 120 Hz.

Wskazówka

  • Wpływ migotania można zmniejszyć, używając razem funkcji [Fot. z Anti-flicker.] oraz [Zmienna migaw.], nawet w warunkach występowania zarówno migotania o częstotliwości 100 Hz / 120 Hz, jak i migotania o częstotliwościach większych. W takim wypadku przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów najpierw ustaw w pozycji [Fot. z Anti-flicker.] i [Zmienna migaw.] opcję [WŁ.], po czym dobierz czas otwarcia migawki za pomocą funkcji [Ustaw. zm. mig.].