Funkcja usuw. kurzu

Jeżeli do wnętrza aparatu dostanie się kurz lub inne zanieczyszczenia, które przylgną do powierzchni przetwornika obrazu, należy oczyścić przetwornik obrazu przy użyciu funkcji [Czyszczenie przetw.]. Aby pył lub inne zanieczyszczenia nie przylegały do przetwornika obrazu, można także ustawić, czy migawka ma być zamykana, gdy aparat zostanie wyłączony, czy też nie.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ustawień][Funkcja usuw. kurzu] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Czyszczenie przetw.:
Przetwornik obrazu zacznie delikatnie drgać w celu usunięcia z niego drobin kurzu. W razie potrzeby użyj dostępnej w handlu dmuchawki do oczyszczenia powierzchni przetwornika obrazu.
Migaw. po WYŁ. zas.:
Ustawianie, czy migawka ma być zamykana po wyłączeniu aparatu. ([WŁ.]/[WYŁ.])
  • Jeśli wybierzesz opcję [WŁ.], migawka zostanie zamknięta, gdy przestawisz przełącznik ON/OFF (zasilanie) do pozycji OFF przy włączonym aparacie. Należy pamiętać, że zamknięcie migawki może chwilę potrwać po ustawieniu przełącznika ON/OFF (zasilanie) w pozycji OFF.
    Migawka sygnalizuje dźwiękiem, gdy przełącznik ON/OFF (zasilanie) zostanie ustawiony w pozycji ON lub OFF.

Wskazówka

  • Aby oczyścić przetwornik obrazu samodzielnie, wykonaj polecenie [Czyszczenie przetw.] lub ustaw w pozycji [Migaw. po WYŁ. zas.] opcję [WYŁ.].

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Migaw. po WYŁ. zas.] ustawiono opcję [WŁ.], przed odłożeniem aparatu do przechowywania załóż osłonę na obiektyw. W przeciwnym razie może dojść do skupienia wewnątrz aparatu wiązki silnego światła (np. promieni słonecznych), grożąc pojawieniem się dymu lub ognia. Nawet jeśli źródło światła znajduje się nieznacznie poza kątem widzenia aparatu, może ono być przyczyną pojawienia się dymu lub ognia, jeśli nie jest zamocowana osłona na obiektyw.
  • Nie wolno dotykać zamkniętej migawki palcami ani czyścić jej za pomocą dmuchawki. Może dojść do uszkodzenia migawki.
  • Jeżeli istnieje ryzyko, że krople wody przylgną do migawki, ustaw w pozycji [Migaw. po WYŁ. zas.] opcję [WYŁ.]. Jeżeli w pozycji [Migaw. po WYŁ. zas.] ustawiono opcję [WŁ.], krople wody mogą przylgnąć do migawki, co grozi usterką.
  • Przed przystąpieniem do operacji [Czyszczenie przetw.] upewnij się że poziom naładowania akumulatora wynosi (3 kreski na symbolu akumulatora) lub więcej.
  • Nawet jeśli w pozycji [Migaw. po WYŁ. zas.] jest ustawiona opcja [WŁ.], migawka nie zostanie zamknięta, gdy zasilanie wyłączy się w związku z aktywacją trybu oszczędzania energii lub wyczerpaniem się akumulatora. W takim przypadku migawkę można zamknąć, włączając i ponownie wyłączając aparat.