Obsługa aparatu z poziomu komputera (Fun. Zdal. sterow. PC)

Wykorzystywanie sieci Wi-Fi lub połączenia USB itp. do sterowania aparatem z poziomu komputera, włączając w to takie funkcje jak rejestrowanie obrazów i ich zapisywanie na komputerze.

Wybierz wcześniej MENU → (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Poł. ze smartfonem][WYŁ.].


 1. MENU (Sieć) → [Transfer/Zdalny][Fun. Zdal. sterow. PC] → Wybierz opcję, która ma być ustawiona, po czym wybierz żądane ustawienie.
 2. Podłącz aparat do komputera, a następnie uruchom na komputerze aplikację Imaging Edge Desktop (Remote).
  Można teraz obsługiwać aparat, używając aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote).
  • Metoda nawiązywania połączenia pomiędzy aparatem i komputerem zależy od ustawienia [Met.poł.Zdal.ster.PC].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Zdalne sterow. PC:
Ustawianie, czy funkcja [Zdalne sterow. PC] ma być wykorzystywana, czy też nie. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Met.poł.Zdal.ster.PC:
Wybór metody nawiązywania połączenia w przypadku łączenia aparatu z komputerem za pomocą funkcji [Zdalne sterow. PC].([USB]/[Przewod. sieć LAN]/[Wi-Fi Direct]/[Poł.z pkt.d.Wi-Fi])
Poł. bez parowania:
Wybór, czy aparat ma być podłączony do komputera bez parowania, gdy w pozycji [Met.poł.Zdal.ster.PC] ustawiono opcję [Przewod. sieć LAN] lub [Poł.z pkt.d.Wi-Fi]. ([Aktywne]/[Nieaktywne])
Parowanie:
Gdy w pozycji [Met.poł.Zdal.ster.PC] ustawiono [Przewod. sieć LAN] lub [Poł.z pkt.d.Wi-Fi], sparuj aparat z komputerem.
Info. o Wi-Fi Direct:
Wyświetlanie informacji potrzebnych do nawiązania połączenia z aparatem z poziomu komputera, gdy w pozycji [Met.poł.Zdal.ster.PC] ustawiono opcję [Wi-Fi Direct].
Miej. doc. zapisu zdj.:
Ustawianie, czy zdjęcia przechowywane zarówno w aparacie jak i na komputerze w trybie Zdalne sterowanie z komputera mają być zapisywane, czy też nie. ([Tylko PC]/[PC+Urządz. fotogr.]/[Tylko urz. fotograf.])
Roz. obr. zap. na PC:
Wybór rozmiaru pliku obrazów przesyłanych do komputera, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [PC+Urządz. fotogr.]. Można przesłać plik JPEG/HEIF w oryginalnym rozmiarze lub plik JPEG/HEIF odpowiadający ustawieniu 2M. ([Oryginał]/[2M])
Zap. obr. RAW+J PC:
Wybór typu plików w przypadku obrazów do przesłania do komputera, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [PC+Urządz. fotogr.]. ([RAW & JPEG]/[Tylko JPEG]/[Tylko RAW])
Zap. obr. RAW+H na PC:
Wybór typu plików w przypadku obrazów do przesłania do komputera, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [PC+Urządz. fotogr.]. ([RAW & HEIF]/[Tylko HEIF]/[Tylko RAW])
Rozm. zap. JPEG PC / Rozm. zap. HEIF PC:
Ustawianie rozmiaru obrazów zapisywanych na komputerze, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [PC+Urządz. fotogr.]. ([Duży rozmiar]/[Mały rozmiar])


Sposób podłączania aparatu do komputera

Gdy w pozycji [Met.poł.Zdal.ster.PC] ustawiono opcję [USB]

Podłącz komputer do złącza USB Type-C aparatu przewodem USB.


Gdy w pozycji [Met.poł.Zdal.ster.PC] ustawiono opcję [Przewod. sieć LAN]

Podłącz aparat do komputera lub koncentratora przełączającego za pośrednictwem dostępnego w handlu kabla sieciowego LAN. Aparat i komputer należy wcześniej sparować, jeśli w pozycji [Poł. bez parowania] ustawiono opcję [Nieaktywne].

Podłącz aparat do komputera lub koncentratora przełączającego za pośrednictwem kabla sieciowego LAN, po czym wybierz MENU→ (Sieć) → [Fun. Zdal. sterow. PC][Parowanie] w aparacie, a następnie użyj aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote), aby sparować aparat i komputer. Wybierz [OK] na ekranie potwierdzenia parowania wyświetlanym na aparacie, aby zakończyć parowanie.

 • W przypadku procedury inicjalizacji aparatu informacje o parowaniu są usuwane.

Gdy w pozycji [Met.poł.Zdal.ster.PC] ustawiono opcję [Wi-Fi Direct]

Użyj aparatu jako punktu dostępowego i podłącz aparat do komputera bezpośrednio za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Wybierz MENU(Sieć) → [Transfer/Zdalny][Fun. Zdal. sterow. PC][Info. o Wi-Fi Direct], aby wyświetlić informacje o połączeniu Wi-Fi (identyfikator SSID i hasło) z aparatem. Podłącz aparat do komputera, wykorzystując informacje o połączeniu Wi-Fi wyświetlone w aparacie.


Gdy w pozycji [Met.poł.Zdal.ster.PC] ustawiono opcję [Poł.z pkt.d.Wi-Fi]

Podłącz aparat do komputera za pośrednictwem sieci Wi-Fi, używając bezprzewodowego punktu dostępowego. Aparat i komputer należy wcześniej sparować, jeśli w pozycji [Poł. bez parowania] ustawiono opcję [Nieaktywne].

Wybierz menu MENU(Sieć) → [Wi-Fi][WPS przycisk] lub [Ust. punktu dostępu], aby podłączyć aparat do bezprzewodowego punktu dostępowego. Podłącz komputer do tego samego bezprzewodowego punktu dostępowego.
W aparacie wybierz MENU → (Sieć) → [Transfer/Zdalny][Fun. Zdal. sterow. PC][Parowanie], a następnie użyj aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote), aby sparować aparat i komputer. Wybierz [OK] na ekranie potwierdzenia parowania wyświetlanym na aparacie, aby zakończyć parowanie.

 • W przypadku procedury inicjalizacji aparatu informacje o parowaniu są usuwane.

Uwaga

 • Po włożeniu do aparatu karty pamięci, na której nie można nagrywać, nie można rejestrować zdjęć nawet po ustawieniu w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] opcji [Tylko urz. fotograf.] lub [PC+Urządz. fotogr.].
 • Gdy wybrano [Tylko urz. fotograf.] lub [PC+Urządz. fotogr.] i w aparacie nie ma karty pamięci, migawka nie zostanie zwolniona, nawet jeśli w pozycji [Wyzwal. bez karty] ustawiono opcję [Aktywne].
 • Opcję [Zap. obr. RAW+J PC] i [Zap. obr. RAW+H na PC] można ustawić tylko po wybraniu w pozycji [Format pliku] opcji [RAW & JPEG] lub [RAW & HEIF].