Ust. stand. eksp. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Regulacja standardu opisywanego aparatu w celu uzyskania prawidłowej wartości ekspozycji w poszczególnych trybach pomiaru.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kompens. eksp.][Ust. stand. eksp.] → żądany tryb pomiaru.
  2. Wybierz odpowiednią wartość jako standard pomiarowy.
    • Można ustawić wartość z przedziału od -1 EV do +1 EV z przyrostem 1/6 EV.

Tryb pomiaru

Ustawiona wartość standardowa zostanie zastosowana po wybraniu odpowiedniego trybu pomiaru w MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Pomiar][Tryb pomiaru].

Wielopunktowy/ Centralny/ Punktowy/ Śred. całego ekr./ Światła

Uwaga

  • Kompensacja ekspozycji nie ulegnie zmianie, gdy zmieni się ustawienie [Ust. stand. eksp.].
  • Wartość ekspozycji zostanie zablokowana zgodnie z wartością ustawioną dla trybu [Punktowy] w trakcie korzystania z punktowej AEL.
  • Standardowa wartość dla M.M (Pomiar ręczny) zmieni się zgodnie z wartością ustawioną w pozycji [Ust. stand. eksp.].
  • Wartość ustawiona w pozycji [Ust. stand. eksp.] jest zapisywana w danych Exif oddzielnie od wartości kompensacji ekspozycji. Wielkość standardowej wartości ekspozycji nie będzie dodawana do wartości kompensacji ekspozycji.
  • Ustawienie opcji [Ust. stand. eksp.] podczas bracketingu spowoduje wyzerowanie liczby ujęć rejestrowanych w ramach bracketingu.