Śledzenie obiektu (funkcja śledzenia)

Opisywany aparat posiada funkcję śledzenia, która śledzi obiekt, utrzymując go stale w ramce ostrości.

Można ustawić pozycję początkową do śledzenia, wybierając ją z obszarów ostrości lub określając ją dotykowo. Wymagana funkcja zależy od metody ustawiania.

  • Informacje na temat powiązanych funkcji można znaleźć w sekcji „Powiązany temat” u dołu strony.

Ustawianie pozycji początkowej śledzenia przez wybór obszaru ostrości ([Śledzenie] w sekcji [Obszar ostrości])

Wybrana ramka ostrości jest ustawiana jako pozycja początkowa śledzenia i śledzenie rozpoczyna się przez naciśnięcie przycisku migawki do połowy.

  • Ta funkcja jest dostępna w trybie fotografowania.
  • Ta funkcja jest dostępna, gdy pokrętło trybu ogniskowej jest ustawione w pozycji AF-C (Ciągły AF).

Ustawianie pozycji początkowej śledzenia dotykowo ([Śl.ur. przez dot.] w sekcji [Fun. dot. podczas fot.])

Można ustawić obiekt do śledzenia, dotykając go na monitorze.

  • Ta funkcja jest dostępna w trybie fotografowania i w trybie filmowania.
  • Ta funkcja jest dostępna, gdy pokrętło trybu ogniskowej jest ustawione w pozycji AF-S (Pojedynczy AF), AF-C (Ciągły AF) lub DMF (bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości).

Chwilowa zmiana ustawienia w pozycji [Obszar ostrości] na [Śledzenie] ([Śledzenie włączone] w sekcji [Ust. Prz. Własne])

Nawet jeśli w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono inną opcję niż [Śledzenie], można tymczasowo zmienić ustawienie w pozycji [Obszar ostrości] na [Śledzenie], przytrzymując wciśnięty przycisk, do którego została przypisana funkcja [Śledzenie włączone].

  • Przypisz wcześniej funkcję [Śledzenie włączone] do odpowiedniego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne].
  • Ta funkcja jest dostępna w trybie fotografowania.
  • Ta funkcja jest dostępna, gdy pokrętło trybu ogniskowej jest ustawione w pozycji AF-C (Ciągły AF).

Chwilowe wstrzymywanie funkcji śledzenia

Naciśnięcie przycisku, do którego przypisano funkcję [Blokada Śledz.-Wył.] lub [Przełącz. Śledz.-Wył.] poleceniem [Ust. Prz. Własne], spowoduje chwilowe wstrzymanie funkcji śledzenia.
Funkcji tej należy używać, gdy w danych okolicznościach rejestrowania obrazu trudno jest kontynuować śledzenie lub gdy ramka śledzenia przełączy się na inny obiekt.

Naciśnięcie przycisku, do którego przypisano funkcję [Blok.Śledz./Tw.-Wył.] lub [Przeł.Śledz./Tw.-Wył] poleceniem [Ust. Prz. Własne], spowoduje chwilowe przełączenie funkcji [Pr. tw./oczu w AF] na wartość [WYŁ.] i zawieszenie funkcji śledzenia z priorytetem śledzenia twarzy/oczu.
Użyj tej funkcji, gdy ramka śledzenia przełączy się na twarz/oczy innego obiektu.