WPS przycisk

Jeżeli punkt dostępowy wyposażony jest w przycisk Wi-Fi Protected Setup (WPS), można łatwo zarejestrować punkt dostępowy w opisywanym urządzeniu.

Więcej informacji na temat dostępnych funkcji i ustawień punktu dostępowego można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępowego lub też konsultując się z administratorem punktu dostępowego.

  1. MENU (Sieć) → [Wi-Fi][WPS przycisk].
  2. Naciśnij przycisk Wi-Fi Protected Setup (WPS) na punkcie dostępowym, aby nawiązać połączenie.

Uwaga

  • [WPS przycisk] działa tylko wtedy, gdy ustawiono zabezpieczenie punktu dostępowego WPA lub WPA2 oraz gdy punkt dostępowy obsługuje sposób rejestracji przyciskiem Wi-Fi Protected Setup (WPS). Jeśli system bezpieczeństwa jest ustawiony na WEP lub jeśli punkt dostępowy nie obsługuje przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS), wykonaj procedurę [Ust. punktu dostępu].
  • Nawiązanie połączenia może być niemożliwe lub zasięg łączności może być krótszy w zależności od warunków otoczenia, np. rodzaju materiału ścian i obecności przeszkód lub fal radiowych pomiędzy urządzeniem a punktem dostępowym. W takim przypadku należy zmienić położenie urządzenia lub przesunąć urządzenie bliżej punktu dostępowego.