Advarsler

Still inn område/dato/tid.

 • Angi område, dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt produktet på lenge, må du lade det interne, oppladbare reservebatteriet.

Utilstrekkelig strøm.

 • Bildekopieringsfunksjonen eller rengjøringsfunksjonen til bildesensoren fungerer kanskje ikke fordi batterinivået er lavt. Lad batteriet igjen, eller koble til strøm ved hjelp av en vekselstrømadapter.

Kan ikke bruke minnekortet. Formatere?

 • Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg [Enter], og formater deretter minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli slettet. Det kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du bytte ut minnekortet.

Minnekortfeil

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
 • Formatering mislyktes. Formater minnekortet igjen.

Kan ikke lese minnekortet. Sett inn minnekortet på nytt.

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
 • Minnekortet er skadet.
 • Kontaktdelen av minnekortet er skitten.

Minnekort låst.

 • Du bruker et minnekort med skrive- eller lesebeskyttelsesbryter, og bryteren står i LOCK-stilling. Sett bryteren i opptaksstilling.

Kan ikke åpne lukkeren, siden det ikke er satt i et minnekort.

 • Det er ikke satt inn noe minnekort i det minnekortsporet som er valgt i [Pri. lagringsmedium].
 • For å utløse lukkeren uten å sette inn et minnekort i kameraet, må du stille inn [Utløser uten kort][Aktiver]. I dette tilfellet vil ikke bildene bli lagret.

Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt.

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.

Behandler...

 • Når du utfører støyreduksjon, iverksettes reduksjonsprosessen. Du kan ikke ta nye bilder mens støyreduseringen pågår.

Kan ikke vise bilde.

 • Bilder som er tatt med andre produkter, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke vises.
 • Bildebehandling på datamaskinen, som f.eks. sletting av bildefiler, kan forårsake uoverensstemmelser i bildedatabasefilene. Reparer bildedatabasefilene.

Kontroller at et objektiv er montert. Hvis objektivet ikke er støttet, må "Utløser uten objektiv" i menyen settes til "Aktiver".

 • Objektivet er ikke satt riktig på eller det er ikke satt på i det hele tatt. Hvis meldingen vises mens et objektiv er montert, må du sette på objektivet på nytt. Hvis meldingen vises ofte, må du kontrollere om kontaktene på objektivet og produktet er rene eller ikke.
 • Når du setter produktet på et teleskop eller et liknende instrument, eller bruker et objektiv som ikke støttes, må du stille inn [Utløser uten objektiv][Aktiver].

Kan ikke skrive ut.

 • Du har prøvd å merke RAW-bilder med et DPOF-merke.

Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.

 • Produktet er blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av produktet, la det avkjøles, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.


 • Du har tatt bilder over et lengre tidsrom, slik at produktets temperatur har økt.


 • Antall bilder overstiger det antallet som produktets datobehandling kan håndtere i en databasefil.


 • Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til datamaskinen ved hjelp av PlayMemories Home, og gjenopprett minnekortet.

Feil i bildedatabasefil

 • Det har oppstått en feil i bildedatabasefilen. Velg [Oppsett][Gjenoppr. bilde-DB].

Systemfeil.
Kamerafeil. Slå strømmen av, så på.

 • Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du kontakte ditt nærmeste autoriserte Sony-servicesenter.

Feil i bildedatabasefil. Gjenopprette?

 • Du kan ikke ta opp eller spille av en AVCHD-film fordi bildedatabasefilen er skadet. Gjenopprett bildedatabasefilen ved å følge instruksjonene på skjermen.

Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.

 • Bilder som er tatt med andre produkter, kan kanskje ikke forstørres eller roteres.

Kan ikke opprette flere mapper.

 • En mappe på minnekortet har "999" som de første tre sifrene. Du kan ikke opprette flere mapper på dette kameraet.