Angi bilder til utskrift (Spesif. Utskrift)

Du kan på forhånd angi hvilke av stillbildene på minnekortet som skal skrives ut. (utskriftsbestillingsmerket) vil vises på de markerte bildene. DPOF står for "Digital Print Order Format" (digitalt utskriftsbestillingsformat).
DPOF-innstillingen opprettholdes etter at bildet er skrevet ut. Vi anbefaler at du fjerner denne innstillingen etter utskrift.

  1. MENU(Avspilling) → [Spesif. Utskrift] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Flere bilder:

Velger bilder for utskriftsbestilling.

(1) Velg et bilde og trykk på midten av kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på midten igjen, og slette -merket.

(2) Gjenta trinn (1) hvis du vil skrive ut andre bilder. Hvis du vil velge alle bildene fra en bestemt dato eller i en bestemt mappe, merker du av i avkrysningsboksen for datoen eller mappen.

(3) MENU[OK].

Opphev alle:
Fjerner alle DPOF-merker.
Utskriftsinnstilling:
Stiller inn hvorvidt du vil skrive ut datoen på bilder som er registrert med DPOF-merker.
  • Plasseringen eller størrelsen av datoen (oppå eller utenfor bildet) avhenger av skriveren din.

Merknad

  • Du kan ikke merke følgende filer med DPOF-merket:
    • RAW-bilder
  • Antallet kopier kan ikke angis.
  • Enkelte skrivere støtter ikke funksjonen for datoutskrift.