Ta stillbilder

 1. Velg ønsket opptaksmodus ved å dreie på modusvelgeren.

  • Drei modusvelgeren mens du trykker på frigjøringsknapen for moduslås på midten av modusvelgeren.
 2. Still inn vinkelen på skjermen og hold kameraet.Eller se på søkeren og hold kameraet.
 3. Når et zoomobjektiv er montert, kan du forstørre bilder ved å dreie på zoomeringen.
 4. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  Når bildet er i fokus, høres en pipetone, og indikatoren (f.eks. ) tennes.

 5. Trykk lukkerknappen helt ned.

Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet (fokuslås)

Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet i autofokusmodus.

 1. Drei fokusmodushjulet for å velge AF-S (Enkeltbilde-AF).
  • Drei fokusmodushjulet mens du holder nede frigjøringsknappen for moduslås.
 2. Plasser motivet innenfor AF-området og trykk lukkerknappen halvveis ned.

  Fokus er låst.

  • Hvis det er vanskelig å fokusere på det ønskede motivet, må du stille inn [Fokusområde][Midten] eller [Fleksibelt punkt].
 3. Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet på nytt.

 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Hint

 • Hvis produktet ikke kan fokusere automatisk, vil fokusindikatoren blinke, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på nytt eller endre fokusinnstillingen.I [Kontinuerlig AF]-modus tennes , og du hører ikke pipetonen som indikerer at fokus er oppnådd.
 • Etter opptak vises det et ikon som indikerer at det skrives data. Du må ikke ta ut minnekortet mens dette ikonet vises.