Fokusforstørrer

Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.

I motsetning til hva som er tilfelle med [MF-assistent], kan du forstørre bildet uten å bruke fokusringen.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrer].
 2. Trykk på midten av kontrollknappen for å forstørre bildet, og velg området du vil forstørre, ved å bruke øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollknappen.
  • Hver gang du trykker på midten, vil forstørrelsen endres.
  • Du kan stille inn den opprinnelige forstørrelsen ved å velge MENU (Kamera- innstillinger1) → [Første fokusforst.].
 3. Bekreft fokus.
  • Trykk på (sletteknappen) for å flytte den forstørrede posisjonen inn i sentrum av et bilde.
  • Når fokusmodus er [Manuelt fokus], kan du justere fokus mens bildet er forstørret. Hvis [AF i fokusforst.] er stilt inn på [Av], avbrytes funksjonen [Fokusforstørrer] når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
  • Når lukkerknappen trykkes halvveis ned mens et bilde forstørres under autofokus, utføres ulike funksjoner, avhengig av innstillingen for [AF i fokusforst.].
   • Når [AF i fokusforst.] er stilt inn på [På]: Autofokus utføres igjen.
   • Når [AF i fokusforst.]er stilt inn på [Av]: Funksjonen [Fokusforstørrer] avbrytes.
  • Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon, ved å velge MENU (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid].
 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Bruke fokusforstørrelsesfunksjonen med berøringsoperasjoner

Du kan forstørre bildet og justere fokus ved å berøre skjermen.Still inn [Berøringsbetjening][På] på forhånd. Velg deretter aktuelle innstillinger under [Ber.-pan./pekeplate]. Når fokusmodus er [Manuelt fokus], kan du utføre [Fokusforstørrer] ved å dobbelttrykke på det området det skal fokuseres på, mens du fotograferer med skjermen.
Når du fotograferer med søkeren, og du dobbelttrykker på skjermen, vises en ramme midt på, som du kan flytte ved å ta tak i og dra. Bildet forstørres når du trykker på midten av kontrollknappen.

Hint

 • Mens du bruker fokusforstørrelsesfunksjonen, kan du flytte det forstørrede området ved å dra det på berøringspanelet.
 • Dobbelttrykk på skjermen igjen for å avslutte fokusforstørreren.Når [AF i fokusforst.] er stilt inn på [Av], avslutter du fokusforstørrelsesfunksjonen ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.