DISP-knapp (Skjerm/Søker)

Gjør det mulig å stille inn de skjermvisningsmodusene som skal kunne velges med DISP (skjerminnstilling) i opptaksmodus.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [DISP-knapp][Skjerm] eller [Søker] → ønsket innstilling → [Enter].
    Elementer som er merket med , er tilgjengelig.

Menyelementdetaljer

Grafisk visning :
Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk.
Vis alle info. :
Viser opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info :
Viser ikke opptaksinformasjon.
Histogram :
Viser luminansfordelingen grafisk.
Nivå :
Angir om produktet er i vater både fra forside til bakside (A) og horisontalt (B). Når produktet er i vater i en retning, lyser indikatoren grønt.

For søker*:

Viser kun opptaksinformasjon på skjermen, ikke motivet. Denne innstillingen er en visningsinnstilling for opptak med søkeren.

Skjerm av*:

Slår alltid av skjermen når du tar bilder. Du kan bruke skjermen når du spiller av bilder eller betjener MENU. Denne innstillingen er en visningsinnstilling for opptak med søkeren.

*Disse skjermmodusene er kun tilgjengelige i innstillingen for [Skjerm].

Merknad

  • Hvis du vipper produktet forover eller bakover i en stor vinkel, vil det være mye ute av vater (stor "vaterfeil").
  • Produktet kan ha en feilmargin på nesten ±1°, også når helningen korrigeres etter vaterpasset.