Enkelt nivåtrinn

Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Etter opptak kan du velge bildet du foretrekker.
Siden det tas et bilde hver gang du trykker på lukkerknappen, kan du justere fokus eller komposisjonen for hvert bilde.

 1. Velg (nivåtrinn) ved å dreie bruksmodusvelgeren.
  • Drei bruksmodusvelgeren mens du holder nede frigjøringsknappen for bruksmoduslås.
 2. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.][Nivåtrinntype][Enkelt nivåtrinn] → ønsket modus.
  • Innstillingsskjermbildet for [Nivåtrinntype] kan vises ved å trykke på Fn-knappen.
 3. Juster fokus og ta bildet.
  • Trykk på lukkerknappen for hvert bilde.

Menyelementdetaljer

Eksempel: Når [Enkeltvis nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder] er valgt, tas det tre bilder ett etter ett der eksponeringsverdien er forskjøvet opp og ned i trinn på 0,3 EV.

Merknad

 • Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. Eksponering], kan du endre eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
 • Når du bruker eksponeringskompensering, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompenseringsverdien.
 • Nivåtrinnfotografering er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmodi:
  • [Intelligent Auto]