Send til smarttelefon: Send til smarttelefon

Du kan overføre stillbilder, XAVC S-filmer, filmer i slow-motion eller quick-motion til en smarttelefon og vise dem. Applikasjonen PlayMemories Mobile må være installert på smarttelefonen din.

 1. MENU (Nettverk) → [Send til smarttelefon][Send til smarttelefon] → ønsket innstilling.
  • Hvis du trykker på knappen (Send til smarttelefon) i avspillingsmodus, vises innstillingsskjermbildet for [Send til smarttelefon].
 2. Hvis produktet er klart til overføring, vises informasjonsskjermbildet på produktet. Koble sammen smarttelefonen og produktet ved hjelp av den viste informasjonen.
  • Innstillingsmetoden for å koble sammen smarttelefonen og produktet varierer fra smarttelefon til smarttelefon.

Menyelementdetaljer

Velg på denne enheten:
Brukes til å velge et bilde på produktet, som skal overføres til smarttelefonen.

(1) Velg fra [Dette bildet], [Alle fra datoen] eller [Flere bilder].

 • Valgmulighetene som vises, kan variere, avhengig av hvilken visningsmodus som er valgt på kameraet.

(2) Hvis du velger [Flere bilder], må du velge de ønskede bildene med midten av kontrollhjulet og deretter trykke på MENU[Enter].

Velg på smarttelefonen:
Viser alle bilder som er lagret på produktets minnekort, på smarttelefonen.

Merknad

 • Du kan bare overføre bilder som er lagret på kameraets minnekort.
 • Du kan bare overføre bilder som er lagret på minnekortet i det minnekortsporet som spilles av. For å endre det minnekortsporet som spilles av, må du velge MENU → (Avspilling) → [Velg avsp.-medium] → ønsket spor.
 • Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller [VGA].
  For å endre bildestørrelsen må du følge nedenstående trinn.
  • For Android-smarttelefon
   Start PlayMemories Mobile, og endre bildestørrelsen med [Innstillinger][Størrelse på kopiert bilde].
  • For iPhone/iPad
   Velg PlayMemories Mobile i innstillingsmenyen, og endre bildestørrelsen med [Størrelse på kopiert bilde].
 • RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
 • Du kan ikke sende filmer i AVCHD-format.
 • Du kan ikke overføre XAVC S 4K-filmer eller de opprinnelige dataene for XAVC S HD-filmer som er tatt opp i [120p] / [100p], til en smarttelefon. Du kan bare overføre proxy-filmer.
 • Avhengig av smarttelefonen kan det hende at filmen som overføres, ikke spilles av på riktig måte. Det kan for eksempel hende at filmen ikke spilles av jevnt eller at den spilles av uten lyd.
 • Det kan hende at det ikke er mulig å spille av stillbilder, film, film i slow-motion eller quick-motion på en smarttelefon. Dette avhenger av formatet på bildet eller filmen.
 • Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon] med en enhet som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til produktet, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen ved å følge disse trinnene. MENU (Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger][SSID/Tilbakest. PO]. Etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.
 • Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus][Av].
 • Hvis du skal overføre mange bilder eller lange filmer, anbefaler vi at du kobler kameraet til strøm fra en stikkontakt med vekselstrømadapteren (inkludert).