Berøringsbet.-funksj.: Berøringssporing

Du kan bruke berøringsoperasjoner for å velge et motiv som du ønsker å spore i stillbilde- og filmopptaksmodus.
Velg MENU → (Oppsett) → [Berøringsbetjening] [På] på forhånd.

 1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Berøringsbet.-funksj.][Berøringssporing].
 2. Berør motivet du ønsker å spore, på skjermen.
  Sporingen starter.
 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  • Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bilder.

Hint

 • Hvis du vil avbryte sporingen, berører du eller trykker på midten av kontrollhjulet.

Merknad

 • [Berøringssporing] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Når du tar opp filmer med [Opptaksinnst.] stilt inn på [120p]/[100p].
  • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus].
  • Ved bruk av Smart zoom, Klart bilde-zoom og Digital zoom
  • Ved bruk av LA-EA2 eller LA-EA4 Mount Adaptor