Målemodus

Angir målemodusen som styrer hvilken del av skjermen som skal benyttes for fastsettelse av eksponering.

  1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [Målemodus] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Multi:
Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).
Senter:
Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger størst vekt på sentrum av skjermen (sentervektet måling).
Punkt:
Måler bare det sentrale området (punktmåling). Denne modusen egner seg for måling av lys på en nærmere angitt del av hele skjermen. Størrelsen på målesirkelen kan velges fra [Punkt: Standard] og [Punkt: Stor]. Posisjonen til målesirkelen avhenger av innstillingen for [Punktmåler-punkt].
Gj.sn. hele skjerm.:
Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen. Eksponeringen vil være stabil, selv om komposisjonen eller posisjonen til motivet endrer seg.
Fremhevet:
Måler lysstyrken mens det merkede området på skjermen fremheves. Denne modusen egner seg for opptak av motivet uten overeksponering.

Hint

  • Når [Punkt] er valgt og [Fokusområde] er stilt inn på enten [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], mens [Punktmåler-punkt] er stilt inn på [Fokuspunkt-kobling], kan punktmålingspunktet koordineres med fokusområdet.
  • Når [Multi] er valgt og [Ansiktspri. i multi-m.] er stilt inn på [På], måler kameraet lysstyrken basert på registrerte ansikter.
  • Når [Målemodus] er stilt inn på [Fremhevet], og funksjonen [Dyn.omr.opt.] eller [Auto HDR] er aktivert, vil lysstyrke og kontrast korrigeres automatisk ved at bildet deles inn i mange små områder og ved at kontrasten mellom lys og skygge analyseres. Foreta innstillinger basert på opptaksforholdene.

Merknad

  • [Målemodus] er låst på [Multi] i følgende opptaksmoduser:
    • [Intelligent Auto]
    • Andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen
  • I [Fremhevet]-modus kan motivet være mørkt hvis det finnes et lysere parti på skjermen.