Just. av eksp.-stn.

Justerer dette kameraets standard for korrekt eksponeringsverdi for hver enkelt målemetode.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Just. av eksp.-stn.] → ønsket målemetode.
  2. Velg den ønskede verdien som målestandard.
    • Du kan stille inn en verdi fra -1 EV til +1 EV i trinn på 1/6 EV.

Målemodus

Den innstilte standardverdien vil bli brukt når du velger den tilsvarende målemodusen i MENU (Kamera- innstillinger1) → [Målemodus].

Multi/ Senter/ Punkt/ Gj.sn. hele skjerm./ Fremhevet

Merknad

  • Eksponeringskompenseringen vil ikke bli berørt når [Just. av eksp.-stn.] endres.
  • Eksponeringsverdien vil bli låst i samsvar med den verdien som er stilt inn for [Punkt] ved bruk av punkt-AEL.
  • Standardverdien for MM (målt manuelt) vil bli endret i samsvar med den verdien som er stilt inn i [Just. av eksp.-stn.].
  • Verdien som er stilt inn i [Just. av eksp.-stn.], lagres i Exif-data, adskilt fra eksponeringskompenseringsverdien. Størrelsen på eksponeringsstandardverdien vil ikke bli lagt til eksponeringskompenseringverdien.
  • Hvis du stiller inn [Just. av eksp.-stn.] ved nivåtrinnfotografering, vil antall bilder for nivåtrinnene tilbakestilles.