Fokusstandard

Hvis du tilordner [Fokusstandard] til den ønskede tilpassede tasten, kan du hente opp nyttige funksjoner som å fokusere på et motiv i midten av skjermbildet automatisk i henhold til fokusområdeinnstillingene.

  1. MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] → ønsket tast, tilordne deretter [Fokusstandard]-funksjonen til tasten.
    • For å bruke funksjonen [Fokusstandard] under filmopptak velger du MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] → ønsket knapp, og tilordner deretter [Fokusstandard] til tasten.
  2. Trykk på den tasten som [Fokusstandard] er tilordnet til.
    • Hva du kan gjøre ved å trykke på tasten, varierer avhengig av innstillingen for [Fokusområde].
Når [Fokusområde] er stilt inn på [Sone], [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt]:
Hvis du trykker på denne tasten, flyttes fokusrammen tilbake til midten.
Når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Midten]:
Kameraet fokuserer på midten av skjermen når du trykker på tasten.

Merknad

  • Du kan ikke stille inn funksjonen [Fokusstandard][Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].