Nivåtrinninnst.

Du kan stille inn typen nivåtrinn eller selvutløser i nivåtrinnmodus og rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

  1. Velg (nivåtrinn) ved å dreie bruksmodusvelgeren.
    • Drei bruksmodusvelgeren mens du holder nede frigjøringsknappen for bruksmoduslås.
  2. MENU(Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Nivåtrinntype:
Stiller inn typen nivåtrinnfotografering.
(Kontin. nivåtrinn/Enkelt nivåtrinn/HB-nivåtrinn/DRO nivåtrinn)
Selvutl. under nivåtr.:
Stiller inn om du skal bruke selvutløser ved nivåtrinnfotografering. Stiller også inn antall sekunder til lukkeren utløses ved bruk av selvutløseren.
(OFF/2 sek./5 sek./10 sek.)
Nivåtr.-rekkef.:
Stiller inn rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.
(0→-→+/-→0→+)