Lade batteriet med en lader

 1. Sett batteriet inn i batteriladeren.
  • Plasser batteriet på batteriladeren justert etter retningen på -merket.
  • Skyv batteriet til enden mot pilen.

 2. Koble strømkabelen (inkludert) til batteriladeren, og koble batteriladeren til stikkontakten.

  • Når ladingen begynner, lyser CHARGE-lampen (A) oransje. CHARGE-lampen slukkes når ladenivået nærmer seg ca. 90 %.
  • Du kan kontrollere omtrentlig ladestatus med indikatorlampen for ladestatus (B), som vist i følgende tabell. (Den oransje fargen angir lyset til lampen.) Indikatorlampen for ladestatus slukkes når ladingen er fullført.
   Ladestatus CHARGE-lampe / indikatorlampe for ladestatus
   Umiddelbart etter at du har satt i batteriet - 30 %
   30 % til 60 %
   60 % - 90 %
   90 % - fullstendig oppladet
   Fullstendig opplading er fullført

   Ladenivået som vises med indikatorlampen for ladestatus og prosentene i tabellen ovenfor, er grove retningslinjer.

   Den faktiske statusen kan variere, avhengig av omgivelsestemperatur og batteriets tilstand.

  • Ladetid (fullstendig opplading): Ladetiden er ca. 150 min.
  • Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.
  • Hvis CHARGE-lampen og indikatorlampen for ladestatus lyser og deretter slås av igjen umiddelbart, er batteriet fulladet.

Merknad

 • Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Det kan hende du ikke får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette området.
 • Bruk en stikkontakt i nærheten når du bruker vekselstrømadapteren/batteriladeren. Hvis det skulle oppstå funksjonsfeil, må støpselet tas ut av stikkontakten omgående, for å koble fra strømmen.
  Hvis du bruker produktet med en ladelampe, bør du være klar over at produktet ikke er koblet fra strømkilden selv om lampen er slått av.
 • Når du bruker et helt nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært brukt på lenge, vil CHARGE-lampen kanskje blinke raskt når batteriet lades. I slike tilfeller bør du ta ut batteriet og sette det inn igjen for å lade det.
 • Ikke lad batteriet kontinuerlig eller gjentatte ganger uten å bruke det, hvis det allerede er fulladet eller nesten fulladet. Dette kan føre til redusert batteriytelse.
 • Pass på å kun bruke originale batterier fra Sony.