Selvutløser

Tar et bilde ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket. Bruk selvutløseren for 5 sekunder / 10 sekunder når du selv skal være med på bildet, og bruk 2 sekunders selvutløseren for å redusere kamerarystelser som kan oppstå når du trykker på lukkerknappen.

 1. Velg (Selvutløser) ved å dreie på bruksmodusvelgeren.
  • Drei bruksmodusvelgeren mens du holder nede frigjøringsknappen for bruksmoduslås.
 2. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Selvutløsertype][Selvutløser (enkelt)] → ønsket modus.
  • Innstillingsskjermbildet for [Selvutløsertype] kan vises ved å trykke på Fn-knappen.
 3. Juster fokus og ta bildet.
  Selvutløserlampen blinker, en pipelyd høres og det tas et bilde etter at det innstilte antall sekunder er omme.

Menyelementdetaljer

Modusen avgjør antall sekunder fra lukkerknappen trykkes til bildet blir tatt.

Selvutløser (enkelt): 10 sekunder
Selvutløser (enkelt): 5 sekunder
Selvutløser (enkelt): 2 sekunder

Hint

 • Trykk på lukkerknappen igjen for å stoppe selvutløseren.
 • Velg en annen bruksmodus enn (Selvutløser) ved å dreie bruksmodusvelgeren for å avbryte selvutløseren.
 • Still inn [Lydsignaler][Av] for å slå av pipelyden mens selvutløseren teller ned.
 • Hvis du vil bruke selvutløseren i nivåtrinnmodus, velger du (nivåtrinnmodus) ved å dreie bruksmodusvelgeren og velger deretter MENU (Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.][Selvutl. under nivåtr.].