Vis som gruppe

Angir om bilder som er tatt som kontinuerlig opptak eller bilder som er tatt som intervallopptak skal vises som en gruppe.

  1. MENU → (Avspilling) → [Vis som gruppe] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Viser bilder som en gruppe.
Av:
Viser ikke bilder som en gruppe.

Hint

  • Følgende bildene er gruppert.
    • Bilder som er tatt med [Bruksmodus] stilt inn på [Seriebilder] (én bildesekvens som er fotografert kontinuerlig ved å holde nede lukkerknappen under kontinuerlig opptak blir én gruppe.)
    • Bilder som er tatt med [Intervalloppt.-fun.] (bilder som er fotografert i én økt med intervallopptak blir én gruppe.)
  • På bildeindeksskjermen vises over gruppen.

Merknad

  • Bilder kan grupperes og vises kun når [Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning]. Når det ikke er stilt inn på [Datovisning], kan ikke bilder grupperes og vises, selv om [Vis som gruppe] er stilt inn på [På].
  • Hvis du sletter gruppen, slettes alle bildene i gruppen.