Endre funksjonen til skiven midlertidig (Mitt ratt-innstillinger)

Du kan tilordne de ønskede funksjonene til fremre skive, bakre skive og kontrollhjulet, og du kan registrere opptil tre kombinasjoner av innstillinger som "Mitt ratt"-innstillinger.Du kan raskt hente opp eller skifte registrerte "Mitt ratt"-innstillinger ved å trykke på den tilpassede tasten du tilordnet på forhånd.

Registrere funksjoner til "Mitt ratt"

Registrer funksjonene du vil tilordne fremre skive, bakre skive og kontrollhjulet som [Mitt ratt 1] til [Mitt ratt 3].

 1. MENU →(Kamera- innstillinger2) → [Mitt ratt-innstillinger].
 2. Velg en skive eller et hjul for (Mitt ratt 1), og trykk på midten av kontrollhjulet.
 3. Velg ønsket funksjon som skal tilordnes, med øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

  • Velg "--" (Ikke innstilt) for en skive eller et hjul som du ikke vil tilordne noen funksjon.
 4. Når du har valgt funksjoner for alle skiver og hjul i (Mitt ratt 1) ved å gjenta trinn 2 og 3, velger du [OK].

  Innstillingene for (Mitt ratt 1) registreres.

  • Hvis du vil registrere (Mitt ratt 2) og (Mitt ratt 3), følger du samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor.


Tilordne en tast for å hente frem "Mitt ratt"

Tilordne en tilpasset tast for å hente frem de registrerte "Mitt ratt"-innstillingene.

 1. MENU →(Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp] → Velg tasten du vil bruke for å hente frem "Mitt ratt".
 2. Velg nummeret på "Mitt ratt"-innstillingen du vil hente frem eller mønsteret for å bytte "Mitt ratt".


Menyelementdetaljer

Mitt ratt 1 under hold /Mitt ratt 2 under hold/Mitt ratt 3 under hold:
Mens du holder nede tasten tilordnes funksjonene som du har registrert i [Mitt ratt-innstillinger], til skiven/hjulet.
Mitt ratt 1→2→3 :
Hver gang du trykker på tasten endres funksjonen i følgende sekvens: "Normal funksjon → funksjonen til Mitt ratt 1 → funksjonen til Mitt ratt 2 → funksjonen til Mitt ratt 3 → normal funksjon."
Veksle Mitt ratt 1 /Veksle Mitt ratt 2/Veksle Mitt ratt 3:
Funksjonen som er registrert ved hjelp av [Mitt ratt-innstillinger] opprettholdes selv om du ikke holder nede tasten. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til den vanlige funksjonen.


Opptak under bytte av "Mitt ratt"

Under opptak kan du hente opp "Mitt ratt" ved hjelp av den tilpassede tasten og fotografere mens du endrer opptaksinnstilling ved å dreie på fremre skive, bakre skive og kontrollhjulet.


I følgende eksempel er funksjonene som står oppført nedenfor, registrert i "Mitt ratt", og [Mitt ratt 1→2→3] er tilordnet knappen C1 (Tilpasset 1).

Mitt ratt 1 Mitt ratt 2 Mitt ratt 3
Kontrollhjul ISO Hvitbalanse Ikke innstilt
Fremre skive AV Kreative innst. Flytt AF-punkt: V/H
Bakre skive TV Bildeeffekt Flytt AF-punkt: O/N
 1. Trykk på knappen C1 (Tilpasset 1).

  Funksjonene som er registrert til [Mitt ratt 1], tilordnes kontrollhjulet, den fremre skiven og den bakre skiven.

  • Ikonene som vises nedenfor, vises i nedre del av skjermbildet.

 2. Drei kontrollhjulet for å stille inn ISO-verdien, drei den fremre skiven for å stille inn blenderverdien, og drei den bakre skiven for å stille inn lukkerhastigheten.
 3. Trykk på C1-knappen igjen.

  Funksjonene som er registrert til [Mitt ratt 2], tilordnes kontrollhjulet, den fremre skiven og den bakre skiven.

 4. Drei kontrollhjulet for å stille inn [Hvitbalanse], drei den fremre skiven for å stille inn [Kreative innst.], og drei på den bakre skiven for å stille inn [Bildeeffekt].
 5. Trykk på C1 igjen, og endre innstillinger for funksjonene som er registrert på [Mitt ratt 3].
 6. Trykk på lukkerknappen for å fotografere.

Merknad

 • "Mitt ratt"-innstillinger der alle skiver/hjul er stilt inn på [Ikke innstilt] hentes ikke frem når du trykker på den tilpassede tasten. De utelates også i [Mitt ratt 1→2→3].
 • Selv om skive/hjul er låst med [Lås betjeningselem.] -funksjonen, låses skiven/hjulet opp igjen midlertidig når "Mitt ratt" hentes frem.