Berøringsbet.-funksj.: Berøringsfokus

Du kan velge den delen av motivet det skal fokuseres på, med berøringsoperasjoner i stillbilde- og filmopptaksmodus. Velg MENU(Oppsett) → [Berøringsbetjening][På] på forhånd.

 1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Berøringsbet.-funksj.][Berøringsfokus].

Spesifisere den posisjonen du vil fokusere på i stillbildemodus

Du kan fokusere på den ønskede posisjonen ved å berøre skjermen.

 1. Velg et annet [Fokusområde] enn [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt].
 2. Berør skjermen.
  • Når du fotograferer med skjermen, må du berøre motivet for å fokusere.
  • Når du fotograferer med søkeren, kan du flytte posisjonen for fokus ved å berøre og dra den på skjermen, mens du ser gjennom søkeren.

  • Når lukkerknappen trykkes halvveis ned, fokuserer på fokuseringsrammen. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bilder.
  • For å avbryte fokusering med berøringsoperasjoner må du berøre eller trykke på midten av kontrollhjulet hvis du fotograferer med skjermen, og trykke på midten av kontrollhjulet hvis du fotograferer med søkeren.

Spesifisere den posisjonen du vil fokusere på i filmopptaksmodus (punktfokusering)

Kameraet vil fokusere på det berørte motivet.Punktfokusering er ikke tilgjengelig når du fotograferer med søkeren.

 1. Velg et annet [Fokusområde] enn [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt].
 2. Berør det motivet du vil fokusere på før eller under opptaket.
  • Når du berører motivet, endres fokusmodus forbigående til manuelt fokus, og fokus kan justeres med fokusringen.
  • For å avbryte punktfokusering må du berøre eller trykke på midten av kontrollhjulet.

Hint

 • I tillegg til berøringsfokusfunksjonen er berøringsoperasjoner som nedenstående også tilgjengelige.
  • Når [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], kan fokuseringsrammen flyttes ved hjelp av berøringsoperasjoner.
  • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus], kan fokusforstørreren brukes med et dobbeltklikk på skjermen.

Merknad

 • Berøringsfokusfunksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus].
  • Ved bruk av den digitale zoomen
  • Når du bruker LA-EA2 eller LA-EA4