Fokusinnstillinger

Konfigurerer fokusfunksjonene ved hjelp av den fremre skiven / bakre skiven eller kontrollhjulet.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Fokusinnstillinger].
  2. Konfigurer innstillingene ved hjelp av den fremre/bakre skiven eller kontrollhjulet.

Når fokusmodus er angitt som automatisk fokus eller direkte manuelt fokus

Du kan justere fokusområdeinnstillingene og plasseringen av fokuseringsrammen. Fokuseringsrammen kan bare flyttes når [Fokusområde] er angitt som følgende:

  • [Sone]
  • [Fleksibelt punkt]
  • [Utvidet fleks. punkt]

Fremre skive: Flytter fokuseringsrammen opp eller ned.

Bakre skive: Flytter fokuseringsrammen til høyre eller venstre.

Kontrollhjul: Velger fokusområde.


Når fokusmodus er angitt som manuelt fokus

Du kan angi at området skal forstørres under manuell fokusering.

Fremre skive: Flytter området som skal forstørres, opp eller ned.

Bakre skive: Flytter området som skal forstørres, til høyre eller venstre.

Kontrollhjul: Flytter området som skal forstørres, opp eller ned.