Eksp.-komp.

Vanligvis stilles eksponeringen inn automatisk (automatisk eksponering). Basert på eksponeringsverdien som er innstilt av av den automatiske eksponeringen, kan du gjøre hele bildet lysere eller mørkere ved å justere [Eksp.-komp.] i retning av henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensering).

 1. Drei eksponeringskompenseringshjulet (A).

  + (over) side:
  Bildene blir lysere.

  - (under) side:
  Bildene blir mørkere.

  • Du kan justere eksponeringskompenseringen innenfor området -3,0 EV til +3,0 EV.
  • Du kan bekrefte eksponeringskompenseringen som du angav på opptaksskjermbildet.

   Skjerm

   Søker

Slik konfigurerer du verdien for eksponeringskompensering via MENU

Du kan justere verdien for eksponeringskompenseringen innenfor området -5,0 EV til +5,0 EV når eksponeringskompenseringshjulet er stilt inn på "0".

MENU (Kamera- innstillinger1) → [Eksp.-komp.] → ønsket innstilling.

Merknad

 • Du kan ikke utføre eksponeringskompensering i følgende opptaksmoduser:
  • [Intelligent Auto]
 • Når du bruker [Man. Eksponering], kan du utføre eksponeringskompensering kun når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO].
 • Innstillingene for eksponeringskompenseringshjulet vil prioriteres høyere enn [Eksp.-komp.] eller [Ev-komp. med ratt] i MENU.
 • Bare en verdi mellom -3,0 EV og + 3,0 EV med tilsvarende lysstyrke på bildene vises på skjermen under opptak. Bildenes lysstyrke på skjermen påvirkes ikke hvis du angir en eksponeringskompensering utenfor dette området, men den gjenspeiles på det lagrede bildet.
 • Du kan justere eksponeringskompenseringen innenfor området -2,0 EV til +2,0 EV for filmer.
 • Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.
 • Hvis du stiller inn eksponeringskompenseringshjulet på "0" fra en annen innstilling enn "0", angis "0" som eksponeringsverdi, uansett innstilling for [Eksp.-komp.].