Intervalloppt.-fun.

Du kan ta en serie med stillbilder automatisk hvis du konfigurerer opptaksintervall og antall bilder på forhånd (intervallopptak). Du kan deretter lage en film av stillbildene tatt med intervallopptak ved hjelp av programvaren Imaging Edge (Viewer). Du kan ikke lage en film av stillbildene på kameraet.
Denne funksjonen kan brukes når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 6.00 eller nyere.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Intervalloppt.-fun.][Intervallopptak][På].
 2. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Intervalloppt.-fun.] → Velg elementet du vil angi og ønsket innstilling.
 3. Trykk på lukkerknappen.

  Opptaket starter når tiden som er stilt inn for [Starttid for opptak] har gått ut.

  • Når antallet bilder som er angitt for [Antall bilder] er nådd, går kameraet tilbake til venteskjermbildet for intervallopptak.

Menyelementdetaljer

Intervallopptak:
Stiller inn om det skal utføres intervallopptak. ([På]/[Av])
Starttid for opptak:
Stiller inn hvor lang tid det skal gå fra du trykker på lukkerknappen til intervallopptaket begynner. (1 sekund til 99 minutter 59 sekunder)
Opptaksintervall:
Stiller inn opptaksintervallet (tiden fra én eksponering begynner til eksponeringen for neste bilde begynner). (1 sekund til 60 sekunder)
Antall bilder:
Stiller inn antallet bilder for intervallopptak. (1 bilde til 9999 bilder)
Føls. for AE-sporing:
Angir sporingsfølsomheten for den automatiske eksponeringen mot endringen i lysstyrke under intervallopptak. Hvis du velger [Lav], blir endringer i eksponeringen under intervallopptak jevnere. ([Høy]/[Middels]/[Lav])
Lukkertype i intervall:
Stiller inn lukkertypen under intervallopptak. ([Mekanisk lukker]/[Elektronisk lukker])
Priori. av opptaksint.:
Stiller inn om opptaksintervallet skal prioriteres når eksponeringsmodusen er [Program Auto] eller [Blenderprioritet] og lukkerhastigheten blir lengre enn tiden som er angitt for [Opptaksintervall]. ([På]/[Av])

Hint

 • Hvis du trykker på lukkerknappen under intervallopptak, avsluttes intervallopptaket og kameraet går tilbake til venteskjermbildet for intervallopptak.
 • Hvis du vil gå tilbake til vanlig opptaksmodus, velger du MENU → (Kamera- innstillinger1) → [Intervalloppt.-fun.][Intervallopptak][Av].
 • Hvis du trykker på en tast som er tilordnet en av følgende funksjoner det øyeblikket opptaket starter, forblir funksjonen aktiv under intervallopptaket selv hvis du ikke holder nede knappen.
  • [Hold AEL]
  • [Hold AEL]
  • [AF/MF-kontroll hold]
  • [Regist. AF-omr. hold]
  • [Hold AWB-lås]
  • [Mitt ratt 1 under hold] til [Mitt ratt 3 under hold]
 • Stillbilder tatt med intervallopptak vises som en gruppe på avspillingsskjermbildet.
 • Stillbilder tatt med intervallopptak kan avspilles kontinuerlig på kameraet. Hvis du vil lage en film av stillbildene, kan du forhåndsvise resultatet.

Merknad

 • Det kan hende du ikke kan ta opp det angitte antallet bilder avhengig av gjenstående batterinivå og gjenværende ledig plass på lagringsmediet. Tilfør strøm via USB under opptak, og bruk et minnekort med nok plass.
 • Under intervallopptak (inkludert tiden mellom lukkerknappen trykkes ned og starten på opptaket) kan du ikke utføre MENU-handlinger, men du kan utføre skivehandlinger. Du kan utføre MENU-handlinger frem til du trykker på lukkerknappen.
 • Autovisningen vises ikke under intervallopptak.