Starttid for strømsp.

Stiller inn tidsintervaller for automatisk innkobling av strømsparingsmodus når du ikke utfører operasjoner, for å hindre at batteriet tømmes. For å gå tilbake til opptaksmodus må du utføre en arbeidsoperasjon, som f.eks. å trykke lukkerknappen halvveis ned.

  1. MENU(Oppsett) → [Starttid for strømsp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

30 min./5 min./2 min./1 min./10 sek.

Merknad

  • Slå av produktet når du ikke skal bruke det på en stund.
  • Strømsparefunksjonen aktiveres ikke når strømmen tilføres via USB, under lysbildevisning, filmopptak eller FTP-overføringer, ved tilkobling til en datamaskin eller TV eller når [Fjernkontroll] er stilt inn på [På].
  • Når [FTP-funksjon] er stilt inn på [På], angis tiden før kameraet bytter til strømsparingsmodus, som ett minutt, selv om du har valgt [10 sek.] for [Starttid for strømsp.].