Markørinnst. (film)

Angir markørene som skal vises under filmopptak.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Markørinnst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Senter:
Angir om midtpunktsmarkøren skal vises i midten av opptaksskjermen eller ikke.
[Av]/[På]
Forhold:
Angir visning av bildeforholdsmarkøren.
[Av]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Sikkerhetssone:
Angir visning av sikkerhetssonen. Dette blir standardområdet som kan mottas av en generell husholdnings-TV.
[Av]/[80%]/[90%]
Lederamme:
Angir om lederammen skal vises eller ikke. Du kan kontrollere om motivet er vannrett eller loddrett i forhold til bakken.
[Av]/[På]

Hint

  • Du kan vise flere markører på én gang.
  • Plasser motivet i krysspunktet for [Lederamme] for å lage en balansert komposisjon.