Varemerker

 • Memory Stick og er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.
 • XAVC S og er registrerte varemerker for Sony Corporation.
 • AVCHD og AVCHD-logoen er varemerker for Panasonic Corporation og Sony Corporation.
 • Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
 • iPhone og iPad er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
 • Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemerker for Blu-ray Disc Association.
 • DLNA og DLNA CERTIFIED er varemerker for Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio og Dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
 • Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.
 • Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
 • SDXC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
 • Android og Google Play er varemerker eller registrerte varemerker for Google LLC.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logoen og Wi-Fi Protected Setup er registrerte varemerker eller varemerker for Wi-Fi Alliance.
 • N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.
 • Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved Sony Corporation skjer på lisens.
 • QR Code er et varemerke for Denso Wave Inc.
 • I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken som regel varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller produsenter. Merkene ™ og ® brukes imidlertid kanskje ikke i alle tilfeller i denne håndboken.