Lade batteriet mens det sitter i kameraet

 1. Slå av kameraet.
 2. Koble kameraet, med innsatt batteri, til vekselstrømadapteren (inkludert) ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert), og koble vekselstrømadapteren til stikkontakten.

  Ladelampe på kameraet (oransje)
  Tent: Lading pågår
  Av: Lading avsluttet
  Blinker: Ladefeil, eller midlertidig stopp i ladingen, fordi kameraet ikke er innenfor korrekt temperaturområde

  • Ladetid (fullstendig opplading): Ladetiden er ca. 285 min.
  • Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.
  • Ladelampen slukkes når ladingen er fullført.
  • Hvis ladelampen tennes og deretter slukkes omgående, er batteriet fulladet.

Merknad

 • Hvis ladelampen blinker når batteriet ikke er fullt ladet, må du fjerne batteriet fra kameraet eller koble fra USB-kabelen, og deretter sette inn batteriet eller kabelen igjen for lading.
 • Hvis ladelampen på kameraet blinker når vekselstrømadapteren er koblet til stikkontakten, tyder dette på at ladingen er midlertidig stoppet fordi temperaturen er utenfor det anbefalte området. Når temperaturen er innenfor det anbefalte området igjen, gjenopptas ladingen. Vi anbefaler at batteriet lades opp ved omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C.
 • Bruk en stikkontakt i nærheten når du bruker vekselstrømadapteren/batteriladeren. Hvis det skulle oppstå funksjonsfeil, må støpselet tas ut av stikkontakten omgående, for å koble fra strømmen.
  Hvis du bruker produktet med en ladelampe, bør du være klar over at produktet ikke er koblet fra strømkilden selv om lampen er slått av.
 • Hvis du slår på kameraet, får det strøm fra stikkontakten, og du kan bruke kameraet. Batteriet vil imidlertid ikke bli ladet.
 • Når du bruker et helt nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært brukt på lenge, vil ladelampen kanskje blinke raskt når batteriet lades. Hvis dette skjer, bør du ta ut batteriet eller koble USB-kabelen fra kameraet, og deretter sette det inn igjen for å lades opp.
 • Ikke lad batteriet kontinuerlig eller gjentatte ganger uten å bruke det, hvis det allerede er fulladet eller nesten fulladet. Dette kan føre til redusert batteriytelse.
 • Når ladingen er fullført, må du koble vekselstrømadapteren fra stikkontakten.
 • Sørg for at du bare bruker ekte Sony-batterier, mikro-USB-kabler (inkludert) og vekselstrømadaptere (inkludert).