Liste over standardinnstillingsverdier

Følgende er standard innstillingsverdier.

Tilbakestille innstillingene til standardverdiene

Velg MENU→(Oppsett) → [Tilbakestille innst.][Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille][Enter].

Elementene som kan tilbakestilles ved hjelp av [Tilbakest. kamerainnst.], er begrenset. Se følgende tabeller. Hvis du velger [Tilbakestille], vil alle innstillingene til kameraet tilbakestilles til standardverdiene.

Kamera- innstillinger1

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
Filformat JPEG
RAW-filtype Komprimert
JPEG-kvalitet Fin
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2]) L: 24M
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [16:9]) L: 20M
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [1:1]) L: 16M
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2]-opptak i størrelse tilsvarende APS-C) L: 10M
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [16:9]-opptak i størrelse tilsvarende APS-C) L: 8.7M
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [1:1]-opptak i størrelse tilsvarende APS-C) L: 6.9M
Bildeforhold 3:2
APS-C/Super 35mm Auto
Støyred.lang
Høy ISO Støyred. Normal
Fargerom sRGB
Objektivkomp. (Skyggekomp.) Auto
Objektivkomp. (Krom. ab.-komp.) Auto
Objektivkomp. (Forvrengningskomp.) Av
Selvutløsertype Selvutløser (enkelt)
Nivåtrinninnst. (Nivåtrinntype) Kontin. nivåtrinn
Nivåtrinninnst. (Selvutl. under nivåtr.) Av
Nivåtrinninnst. (Nivåtr.-rekkef.) 0→-→+
/ Hent
/ Minne
Velg medium Spor 1
Reg. tilp. oppt.-innst.
Intervalloppt.-fun.(Intervallopptak) Av
Intervalloppt.-fun.(Starttid for opptak) 1 sek.
Intervalloppt.-fun.(Opptaksintervall) 3 sek.
Intervalloppt.-fun.(Antall bilder) 30
Intervalloppt.-fun.(Føls. for AE-sporing) Middels
Intervalloppt.-fun.(Lukkertype i intervall) Elektronisk lukker
Intervalloppt.-fun.(Priori. av opptaksint.) Av
Prioritetsinns. i AF-S Balansert vektlegg.
Prioritetsinns. i AF-C Balansert vektlegg.
Fokusområde Vidt
Fokusinnstillinger
Fokusområdegrense
Vek. V/H AF-omr. Av
AF-lys Auto
Innst. ansikt/øye-AF (Ans.-/øyepri. i AF)
Innst. ansikt/øye-AF (Motivgjenkjenning) Menneske
Innst. ansikt/øye-AF (Høyre/venstre øye) Auto
Innst. ansikt/øye-AF (Vis ansiktsrammer) Av
Innst. ansikt/øye-AF (Visning av dyreøyne)
Følsom. AF-spor. 3(standard)
Blenderbruk i AF Standard
AF m/lukker
Pre-AF Av
Eye-Start AF Av
AF-områderegist. Av
Slett reg. AF-omr.
Auto-tøm. AF-omr. Av
Vis kont. AF-område
Sirk. av fokus.-punkt Sirkulerer ikke
AF mikrojust.* (AF-justeringsinnst.)

* Dette elementet tilbakestilles ikke selv om du utfører [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille].

Av
AF mikrojust.* (Tøm)

* Dette elementet tilbakestilles ikke selv om du utfører [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille].

AF mikrojust.* (mengde)

* Dette elementet tilbakestilles ikke selv om du utfører [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille].

±0
Rammefarge f. fokus Grå
Eksp.-komp. ±0,0
Tilbakest. EV-komp. Tilbakestille
ISO-innstilling (ISO) ISO AUTO
ISO-innstilling (ISO-områdegrense) ISO 50–ISO 204800
ISO-innstilling (ISO AUTO: Min. LH Standard
Målemodus Multi
Ansiktspri. i multi-m.
Punktmåler-punkt Midten
Eksponer.-trinn 0,3 EV
AEL med lukker Auto
Just. av eksp.-stn. ±0,0
Blitsmodus Autoblits
Blitskompenser. ±0,0
Eksp.komp.innst L.lys og blits
Trådløs blits Av
Rødøyereduksj. Av
Hvitbalanse Auto
Prioritetsinns. i AWB Standard
DRO/Auto HDR Dyn.omr.-optimal.: Auto
Kreative innst. Standard
Bildeeffekt Av
Lukker-AWB-lås Av
Fokusforstørrer
Fokusforstørrelsestid Ingen begrens.
Første fokusforst. x1,0
AF i fokusforst.
MF-assistent
Fremhevingsinnst. (Fremhevingsvisning) Av
Fremhevingsinnst. (Fremhevingsnivå) Middels
Fremhevingsinnst. (Fremhevingsfarge) Hvit
Ansiktregistrering
Prioriter reg. ansikt

Kamera- innstillinger2

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
Eksp.-modus Program Auto
Eksp.-modus Program Auto
Filformat XAVC S HD
Opptaksinnst. (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K]) 24p 60M/25p 60M
Opptaksinnst. (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Opptaksinnst. (når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
S&R-innstillinger ( Opptaksinnst.) 30p/25p
S&R-innstillinger ( Bildefrekvens) 120fps/100fps
Proxy-opptak Av
AF-motorhast. Normal
Følsom. AF-spor. Standard
Auto. langs. lukk.
Første fokusforst. x1,0
Lydopptak
Lydopptaksnivå 26
Lydnivåvisning
Tidsinnst. for lydutg. Virkelig
Vindstøyreduksjon Av
Markørvisning Av
Markørinnst. (Senter) Av
Markørinnst. (Forhold) Av
Markørinnst. (Sikkerhetssone) Av
Markørinnst. (Lederamme) Av
Videolysmodus Strømkobling
Film med lukker Av
Lukkertype Auto
El. frem. lukkergard.
Utløser uten objektiv Aktiver
Utløser uten kort Aktiver
SteadyShot
SteadyShot-innst. (SteadyShot-just.) Auto
SteadyShot-innst. (Brennv. for SteadyS.) (når [SteadyShot-just.] er stilt inn på [Manuell]) 8 mm
Zoom
Zoominnstilling Kun optisk zoom
Zoomringrotering Venst.(W)/Høyre(T)
DISP-knapp (Skjerm) Vis alle info.
DISP-knapp (Søker) Nivå
FINDER/MONITOR Auto
Søkerens bildefr. Høy
Sebrainnstilling (Sebravisning) Av
Sebrainnstilling (Sebranivå) 70
Rutenettlinje Av
Guide f. eksp.-innst. Av
Live View-visning Innstillingseffekt På
Visn. v. opptaksstart Av
Vis. tidsinn. f. opptak På: Type1
Seriebildekapasitet Ikke vis
Autovisning Av
Tilp. knapp (Kontrollhjul) Ikke innstilt
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 1) Hvitbalanse
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 2) Fokusområde
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 3) Lukkertype
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 4) Velg berøringsbetj.
Tilp. knapp (Senterkn. multiv.) Fokusstandard
Tilp. knapp (Senterknapp) Øye-AF
Tilp. knapp (Venstre knapp) Ikke innstilt
Tilp. knapp (Høyre knapp) ISO
Tilp. knapp (Ned-knapp) Ikke innstilt
Tilp. knapp (AEL-knapp) Hold AEL
Tilp. knapp (AF-ON-knapp) AF på
Tilp. knapp (Hold fokus-knapp) Holdfokus
Tilp. knapp (Kontrollhjul) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 1) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 2) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 3) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 4) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Senterkn. multiv.) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Senterknapp) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Venstre knapp) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Høyre knapp) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Ned-knapp) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (AEL-knapp) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (AF-ON-knapp) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Hold fokus-knapp) Følg tilpasning ()
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 1) Følg tilp. (/)
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 2) Følg tilp. (/)
Tilp. knapp (Egendefin. knapp 3) Beskytt
Tilp. knapp (Fn/-knapp) Send til smarttelefon
Funksjonsmenyinnst.
Mitt ratt-innstillinger
Rattinnstillinger Av Tv
Av/Tv-rotering Normal
Ev-komp. med ratt Av
Funksjonsring (obj.) Fokus på strøm
Berøringsbet.-funksj. Berøringsfokus
MOVIE-knapp Alltid
Lås betjeningselem. Av
Lydsignaler

Nettverk

For å tilbakestille elementene for [Nettverk] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille] eller [Tilb.st. nettverksinn.]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi
Send til smarttelefon (Send til smarttelefon)
Send til smarttelefon ( Innhold i sending) Kun proxy
Send til datamaskin
FTP-overføringsfunk. (FTP-funksjon) Av
FTP-overføringsfunk. (FTP-tilkobl.-metode) Kablet LAN
FTP-overføringsfunk. (Serverinnstilling) Server 1
FTP-overføringsfunk. (FTP-overføring)
FTP-overføringsfunk. (Vis FTP-resultat)
FTP-overføringsfunk. (Autom. overføring) Av
FTP-overføringsfunk. (Overf.-mål RAW+J) Kun JPEG
FTP-overføringsfunk. (FTP-strømsparer) Av
Se på en TV
Kontr. med smarttlf. (Kontr. med smarttlf.) Av
Kontr. med smarttlf. ( Tilkobling)
Kontr. med smarttlf. (Alltid tilkoblet) Av
PC-kont. (kabl. LAN) (PC-kont. (kabl. LAN)) Av
PC-kont. (kabl. LAN) (Paring)
Flymodus Av
Wi-Fi-innstillinger (WPS-trykk)
Wi-Fi-innstillinger (Innst. for tilgangspkt.)
Wi-Fi-innstillinger (Vis MAC-adresse)
Wi-Fi-innstillinger (SSID/Tilbakest. PO)
Bluetooth-innst. (Bluetooth-funksjon) Av
Bluetooth-innst. (Paring)
Bluetooth-innst. (Vis enhetsadresse)
Innst. stedinfo (Tilknytt. av stedsinfo) Av
Innst. stedinfo (Autom. tidskorr.)
(når [Tilknytt. av stedsinfo] er stilt inn på [På])
Innst. stedinfo (Auto. omr.-just.)
(når [Tilknytt. av stedsinfo] er stilt inn på [På])
Bluetooth-fjernkontr. Av
Kablet LAN-innst. (Innstilling av IP-adr.) Auto
Kablet LAN-innst. (Vis info om kab. LAN)
Red. navn på enhet
Importer rotsertifikat
Sikkerhet (IPsec) Av
Tilb.st. nettverksinn.

Avspilling

For å tilbakestille elementene for [Avspilling] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi
Beskytt
Roter
Slett
Vurdering
Vurd.-inn. (tilp.-kn.)
Spesif. Utskrift
Kopier
Lagre som bilde
Forstørr
Forst. første forst. Standard forstørrelse
Forstørr første pos. Fokusert posisjon
Kont. avs. Intervall
Avsp.-hast. Interv. 5
Lysbildevisning (Gjenta) Av
Lysbildevisning (Intervall) 3 sek.
Velg avsp.-medium Spor 1
Visningsmodus Datovisning
Bildeindeks 9 bilder
Vis som gruppe Av
Visningsretning Auto
Bildehopp-innst. (Velg ratt) Fremre ratt
Bildehopp-innst. (Bildehopp-metode) Ett om gangen

Oppsett

For å tilbakestille elementene for [Oppsett] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi
Skjermlysstyrke Manuell
Søker-lysstyrke Auto
Fargetemp. i søker ±0
Voluminnstillinger 7
Bekreft sletting "Avbryt" først
Starttid for strømsp. 1 min.
Temp. auto. strøm av Standard
NTSC/PAL-velger
Rensemodus
Berøringsbetjening Av
Ber.-pan./pekeplate Kun berøringspanel
Pekeplateinnst. (Betj. i vertikal retn.)
Pekeplateinnst. (Pekepos.-modus) Absolutt posisjon
Pekeplateinnst. (Betjeningsområde) Høyre 1/2
Demomodus Av
TC/UB-innstillinger (TC/UB-visn.-innst.) Teller
TC/UB-innstillinger (TC Preset)
TC/UB-innstillinger (UB Preset)
TC/UB-innstillinger (TC Format) DF
TC/UB-innstillinger (TC Run) Rec Run
TC/UB-innstillinger (TC Make) Preset
TC/UB-innstillinger (UB Time Rec) Av
IR-fjernkontroll Av
HDMI-innstillinger (HDMI-oppløsning) Auto
HDMI-innstillinger ( 24p/60p-utdata) 60p
HDMI-innstillinger (HDMI-infovisning)
HDMI-innstillinger ( TC-utdata) Av
HDMI-innstillinger ( REC-kontroll) Av
HDMI-innstillinger (KTRL for HDMI)
Velg 4K-utdata Minnekort+HDMI
USB-tilkobling Auto
USB LUN-innstilling Multi
Strømfors. via USB
PC-kontroll-innst. (Lagr.-dest. stillbilde) Kun PC
PC-kontroll-innst. (RAW+J: Lagre på PC) RAW og JPEG
Språk
Dato/tid-innst.
Områdeinnstilling
IPTC-informasjon (Skriv IPTC-info) Av
IPTC-informasjon (Registrer IPTC-info)
Opphavsrettinfo (Skriv opph.-info) Av
Opphavsrettinfo (Angi fotograf)
Opphavsrettinfo (Angi opphavsrett)
Opphavsrettinfo (Vis opphavsrettinfo)
Skriv serienummer Av
Formater
Filnummer Serie
Angi filnavn DSC
Innst. for lagr.-med. (Pri. lagringsmedium) Spor 1
Innst. for lagr.-med. (Lagringsmodus) Standard
Innst. for lagr.-med. (Auto-bytt medium) Av
Velg opptaksmappe
Ny mappe
Mappenavn Standardform
Gjenoppr. bilde-DB*

* Dette utføres ikke selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille].

Vis medieinfo.
Versjon
Sertifiseringslogo
Tilbakestille innst.

Min meny

For å tilbakestille elementene for [Min meny] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille] eller [Slett alle]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi
Legg til element
Sorter element
Slett element
Slett side.
Slett alle
Vis fra Min meny Av