Fokusområde

Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å fokusere ordentlig i autofokusmodus.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Fokusområde] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Vidt :
Fokuserer på et motiv som automatisk dekker hele skjermområdet. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt området som er i fokus.
Sone :
Velg en sone på skjermen det skal fokuseres på, så vil produktet automatisk velge et fokusområde.
Midten :
Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet. Brukes sammen med fokuslåsfunksjonen for å skape den komposisjonen du er ute etter.
Fleksibelt punkt :
Gir deg muligheten til å flytte fokusrammen til en hvilken som helst del av skjermbildet og fokusere på et svært lite motiv innenfor et begrenset område.
Utvidet fleks. punkt :
Hvis produktet ikke kan fokusere på et enkelt valgt punkt, bruker det fokuspunktene rundt det fleksible punktet som andreprioritetsområde for å oppnå fokus.
Sporing:
Når lukkerknappen trykkes og holdes halvveis ned, sporer produktet motivet innenfor det valgte autofokusområdet. Denne innstillingen er bare tilgjengelig når [Fokusmodus] er angitt som [Kontinuerlig AF]. Rett markøren mot [Sporing] på innstillingsskjermbildet for [Fokusområde], og velg deretter området der du vil begynne sporingen, ved å trykke på venstre/høyre side av kontrollhjulet. Du kan også flytte startområdet for sporing til ønsket punkt ved å angi at området skal være en sone, et fleksibelt punkt eller et utvidet fleksibelt punkt.


Eksempler på fokusrammevisningen

Fokusrammen varierer slik det er beskrevet nedenfor.


Når du fokuserer på et større område

Når du fokuserer på et mindre område

 • Når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Sone], kan fokusrammen veksle mellom "Når du fokuserer på et større område" og "Når du fokuserer på et mindre område" avhengig av motivet og situasjonen.
 • Hvis du monterer et objektiv med A-fatning ved hjelp av en fatningsadapter (LA-EA1 eller LA-EA3) (selges separat), vises kanskje fokusrammen for "Når du fokuserer på et mindre område".

Når fokus oppnås automatisk, basert på hele skjermens område

 • Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, er innstillingen til [Fokusområde] deaktivert, og fokusrammen vises med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet i og rundt sentrum av området.


Flytte fokusområdet

 • Du kan flytte fokusområdet i [Fleksibelt punkt], [Utvidet fleks. punkt] eller [Sone], ved å bruke kontrollknappen. Hvis du tilordner [Fokusstandard] til midten av kontrollknappen på forhånd, kan du flytte fokusrammen tilbake til midten av skjermen ved å trykke på midten av kontrollknappen.
 • Du kan flytte fokuseringsrammen raskt ved å berøre og dra den på skjermen. Still inn [Berøringsbetjening][På] på forhånd.


Slik sporer du motivet midlertidig (Sporing på)

Du kan endre innstillingen for [Fokusområde] til [Sporing] midlertidig mens du trykker og holder nede den egendefinerte tasten du har tilordnet [Sporing på] på forhånd. Innstillingen [Fokusområde] fra før du aktiverte [Sporing på] byttes til tilsvarende [Sporing]-innstilling.

For eksempel:

[Fokusområde] før du aktiverer [Sporing på] [Fokusområde] mens [Sporing på] er aktivert
[Vidt] [Sporing: Vidt]
[Fleksibelt punkt: S] [Sporing: Fleksibelt punkt: S]
[Utvidet fleks. punkt] [Sporing: Utvidet fleks. punkt]

Hint

 • I standardinnstillingene er [Fokusområde] tilordnet til knappen C2.

Merknad

 • [Fokusområde] er låst på [Vidt] i følgende situasjoner:
  • [Intelligent Auto]
 • Fokusområdet vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig fremtrekk, eller når lukkerknappen trykkes helt ned med en gang.
 • Når modusvelgeren er stilt inn på (Film) eller , eller når du tar opp film, kan ikke [Sporing] velges som [Fokusområde].