TC/UB-innstillinger

Informasjon om tidskoden (TC) og brukerbit-en (UB) kan tas opp som data som hører til filmer.

 1. MENU (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → still inn den verdien du ønsker å endre.

Menyelementdetaljer

TC/UB-visn.-innst.:
Stiller inn visningen for teller, tidskode og brukerbit.
TC Preset:
Stiller inn tidskoden.
UB Preset:
Stiller inn brukerbit-en.
TC Format:
Stiller inn opptaksmetode for tidskoden. (Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.)
TC Run:
Stiller inn opptellingsformatet for tidskoden.
TC Make:
Stiller inn opptaksformatet for tidskoden på opptaksmediet.
UB Time Rec:
Stiller inn om tiden skal tas opp som en brukerbit eller ikke.

Stille inn tidskoden (TC Preset)

 1. MENU (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger][TC Preset].
 2. Drei på kontrollhjulet og velg de første to sifrene.
  • Tidskoden kan stilles inn i følgende intervall.
   Når [60i] er valgt: 00:00:00:00 til 23:59:59:29

   *Når [24p] er valgt, kan du velge de siste to sifrene i tidskoden i multipler på fire fra 0 til 23 rammer.
   Når [50i] er valgt: 00:00:00:00 til 23:59:59:24

 3. Still inn de andre sifrene etter samme fremgangsmåte som i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

Tilbakestille tidskoden

 1. MENU (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger][TC Preset].
 2. Trykk på (sletteknappen) for å tilbakestille tidskoden (00:00:00:00).

Du kan også tilbakestille tidskoden (00:00:00:00) ved å bruke RMT-VP1K-fjernstyringen (selges separat).

Stille inn brukerbit-en (UB Preset)

 1. MENU (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger][UB Preset].
 2. Drei på kontrollhjulet og velg de første to sifrene.
 3. Still inn de andre sifrene etter samme fremgangsmåte som i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

Tilbakestille brukerbit-en

 1. MENU (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger][UB Preset].
 2. Trykk på (sletteknappen) for å tilbakestille brukerbit-en (00 00 00 00).

Velge opptaksmetode for tidskoden (TC Format *1)

 1. MENU (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger][TC Format].

DF:
Tar opp tidskoden i Drop Frame*2-format.
NDF:
Tar opp tidskoden i Non Drop Frame-format.

*1Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

*2Tidskoden er basert på 30 rammer i sekundet.Et gap mellom den faktiske tiden og tidskoden vil imidlertid oppstå ved lengre opptaksperioder, siden rammefrekvensen til NTSC-bildesignalet er ca. 29,97 rammer i sekundet.Drop Frame korrigerer dette gapet for å utligne forskjellen mellom tidskoden og den faktiske tiden.I Drop Frame-modus fjernes de første 2 rammesifrene hvert minutt, unntatt hvert tiende minutt.Tidskoden uten denne korreksjonen kalles "non-drop"-ramme.

 • Innstillingen er låst til [NDF] ved opptak i 4K/24p eller 1080/24p.

Velge opptellingsformat for tidskoden (TC Run)

 1. MENU (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger][TC Run].

Rec Run:
Stiller inn trinnmodus for at tidskoden skal økes kun under opptak. Tidskoden tas opp sekvensielt fra siste tidskoden til forrige opptak.
Free Run:
Stiller inn trinnmodus for at tidskoden skal økes når som helst, uansett kameraoperasjon.

 • Tidskoden vil kanskje ikke tas opp sekvensielt i følgende situasjoner, selv om tidskoden økes i [Rec Run]-modus.
  • Hvis opptaksformatet endres.
  • Hvis opptaksmediet fjernes.

Velge hvordan tidskoden skal tas opp (TC Make)

 1. MENU (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger][TC Make].
Preset:
Tar opp ny innstilt tidskode på opptaksmediet.
Regenerate:
Leser siste tidskode for forrige opptak fra opptaksmediet og tar opp ny tidskode fortløpende fra siste tidskode. Tidskoden avleses fra minnekortet i spor 1 hvis [Lagringsmodus] under [Innst. for lagr.-med.] er stilt inn på [Simultanlagr. ()] eller [Sim.-lagr. (/)]. Tidskoden avleses fra minnekortet film lagres på, når [Lagringsmodus] er stilt inn på [Standard], [Simultanlagr. ()], [Sorter(RAW/JPEG)], [Sorter(JPEG/RAW)] eller [Sorter(/)]. Tidskoden økes i [Rec Run]-modus, uansett verdien av [TC Run]-innstillingen.