ISO-innstilling: ISO

Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.

 1. ISO (ISO) på kontrollhjulet → velg den ønskede innstillingen.
  • Du kan også velge MENU (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling][ISO].
  • Du kan endre verdien med trinn på 1/3 EV ved å dreie den fremre skiven eller ved å dreie på kontrollhjulet. Du kan endre verdien med trinn på 1 EV ved å dreie på den bakre skiven.

Menyelementdetaljer

ISO AUTO:
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
ISO 50 – ISO 204800:
Stiller inn ISO-følsomheten manuelt. Valg av et høyere tall øker ISO-følsomheten.

Hint

 • Du kan endre det området for ISO-følsomheten som stilles inn automatisk i modusen [ISO AUTO]. Velg [ISO AUTO], trykk på høyre side av kontrollhjulet, og still inn de ønskede verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum].

Merknad

 • [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto]
 • Når ISO-følsomheten er stilt inn på en verdi som er lavere enn ISO 100, kan området for motivets lysstyrke (dynamisk område) reduseres.
 • Jo høyere ISO-verdien er, jo mer støy vil vises på bildene.
 • De tilgjengelige ISO-innstillingene vil variere, avhengig av om du tar stillbilder, tar opp film eller gjør opptak i slow-motion/quick-motion.
 • ISO verdier på mellom 50 og 25 600 er tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • [Lukkertype] er stilt inn på[Elektronisk lukker].
  • [Lukkertype] er stilt inn på [Auto] og [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder].
 • Når du tar opp film, er ISO-verdier mellom 100 og 102400 tilgjengelige. Hvis ISO-verdien er stilt inn på en høyere verdi enn 102400, skiftes innstillingen automatisk til 102400. Når du er ferdig med å ta opp filmen, tilbakestilles ISO-verdien til den opprinnelige innstillingen.
 • Når du tar opp film, er ISO-verdier mellom 100 og 102400 tilgjengelige. Hvis ISO-verdien er stilt inn på en lavere verdi enn 100, skiftes innstillingen automatisk til 100. Når du er ferdig med å ta opp filmen, tilbakestilles ISO-verdien til den opprinnelige innstillingen.
 • Når du velger [ISO AUTO] med opptaksmodus stilt inn på [P], [A], [S] eller [M], vil ISO-følsomheten automatisk justeres innenfor det innstilte området.