Registrerer det nåværende fokusområdet (AF-områderegist.) (stillbilde)

Du kan flytte fokusrammen til en forhåndstilordnet posisjon midlertidig ved hjelp av en egendefinert tast. Denne funksjonen er nyttig når du fotograferer scener der motivet har forutsigbare bevegelser, for eksempel, idrettsmotiver. Med denne funksjonen kan du skifte fokusområdet raskt i samsvar med situasjonen.

Slik registrerer du fokusområdet

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [AF-områderegist.][På].
 2. Still inn fokusområdet til ønsket posisjon, og hold nede Fn (funksjonsknappen).

Slik henter du opp registrert fokusområde

 1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] → ønsket tast, og velg deretter [Regist. AF-omr. hold].
 2. Still inn kameraet til opptaksmodus, hold nede tasten som [Regist. AF-omr. hold] er tilordnet til, og trykk deretter på lukkerknappen for å ta bilder.

Hint

 • Når det er registrert en fokusramme ved hjelp av [AF-områderegist.], blinker den registrerte fokusrammen på skjermen.
 • Hvis du tilordner [Veksle reg. AF-omr.] til en egendefinert tast, kan du bruke den registrerte fokusrammen uten å holde nede tasten.
 • Hvis [Reg. AF-omr.+AF på] er tilordnet til en egendefinert tast, utføres autofokus ved hjelp av registrert fokusramme når du trykker på tasten.

Merknad

 • Et fokusområde kan ikke registreres i følgende situasjoner:
  • Modusvelgeren er stilt inn på enten (Film) eller
  • Mens [Berøringsfokus] utføres
  • Mens du bruker den digitale zoomen
  • Mens [Berøringssporing] utføres
  • Mens du fokuserer
  • Mens du utfører fokuslås
 • Du kan ikke tilordne [Regist. AF-omr. hold] til [Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].
 • Du kan ikke hente opp det registrerte fokusområdet i følgende situasjoner:
  • Modusvelgeren er stilt inn på enten (Auto-modus), (Film) eller
 • Når [AF-områderegist.] er stilt inn på [På], er [Lås betjeningselem.]-innstillingen låst til [Av].