پخش کردن تصاویر ساکن

تصاویر ضبط شده را پخش می کند.

  1. دکمه (پخش) را برای تغییر به حالت پخش فشار دهید.
  2. تصویر را با کلید گردان کنترل انتخاب کنید.
    • تصاویر گرفته شده با تصویربرداری پیوسته یا تصویربرداری با فاصله زمانی به عنوان یک گروه نمایش داده می شوند. برای پخش کردن تصاویر در گروه، مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.

راهنمایی

  • محصول برای ضبط و پخش تصاویر یک فایل پایگاه داده های تصویر را روی یک کارت حافظه ایجاد می کند. تصویری که در فایل پایگاه داده تصویر ثبت نشده است ممکن است به درستی پخش نشود. برای پخش تصاویر گرفته شده با استفاده از وسیله های دیگر، آن تصاویر را با استفاده از MENU - (تنظیم) - [بازیابی داده های تصویر] بر فایل پایگاه داده های تصویر ثبت کنید.
  • اگر تصاویر را درست بعد از تصویربرداری پیوسته پخش کنید، نمایشگر ممکن است یک علامت نشانه را نمایش دهد که مشخص کننده این است که داده ها در حال نوشته شدن هستند/نوشتن تعدادی از تصاویر باقی مانده است. در حین نوشتن، بعضی از عملکردها قابل دسترس نمی باشند.
  • شما می توانید یک تصویر را توسط دو بار تقه زدن به نمایشگر نیز بزرگ کنید. به علاوه، شما می توانید موقعیت بزرگ شده را روی نمایشگر کشیده و حرکت دهید. [عملیات لمسی] را از پیش بر روی [روشن] تعیین کنید.